Europos Sąjunga

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia įrodymais grindžiamas konsultacijas pagrindinių teisių klausimais
 • Direktorius: Michael O’Flaherty
 • Įsteigta 2007 m.
 • Darbuotojų skaičius: 105 
 • Adresas: Viena (Austrija)
 • Interneto svetainė: FRA

ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) teikia nepriklausomas, įrodymais grindžiamas konsultacijas sprendimus ES ir nacionaliniu mastu priimantiems asmenims ir tokiu būdu prisideda prie pagrįstesnių ir tikslingesnių diskusijų, politikos ir teisės aktų pagrindinių teisių srityje.

Veikla

Ji konsultuoja ES institucijas ir nacionalines vyriausybes pagrindinių teisių klausimais, visų pirma šiose srityse:

 • diskriminacijos,
 • teisės kreiptis į teismą,
 • rasizmo ir ksenofobijos,
 • duomenų apsaugos,
 • aukų teisių,
 • vaikų teisių.

Agentūros tikslas – veiksmingiau remti ir ginti pagrindines teises visoje ES. Siekdama šio tikslo, ji konsultuojasi ir bendradarbiauja su partneriais šiais klausimais:

 • socialinių bei mokslinių tyrimų informacijos ir duomenų rinkimo ir nagrinėjimo,
 • pagalbos ir ekspertų konsultacijų teikimo,
 • komunikacijos ir informuotumo apie teises didinimo.

Struktūra

FRA sudaro 5 skyriai; du yra atsakingi už patikimais įrodymais grindžiamas konsultacijas, vienas aktyviai bendrauja su suinteresuotaisiais subjektais. Agentūrai vadovauja direktorius, o jos veiklos gaires nustato:

 • valdančioji taryba, kuri nustato veiklos prioritetus, tvirtina biudžetą ir stebi FRA veiklą. Joje dirba nepriklausomi kiekvienos nacionalinės vyriausybės skirti ekspertai, du Europos Komisijos atstovai ir vienas Europos Tarybos atstovas.
 • Vykdomoji valdyba, kuri rengia valdančiosios valdybos sprendimus.
 • 11 nepriklausomų mokslinio komiteto narių užtikrina, kad FRA veikla atitiktų aukštus mokslinius standartus.

Veiklos būdai

Agentūra vadovaujasi strateginiu planu, kuriame nustatyti siektini tikslai. Be to, FRA veikla apibrėžiama ir po plataus masto konsultacijų su valdyba ir ES įstaigomis parengtame 5-erių metų bendrajame plane. Sudaroma ir išsami metinė darbo programa.

Siekdama užtikrinti, kad jos veikla atitiktų aktualius pagrindinių teisių klausimus ir ateities tendencijas, FRA glaudžiai bendradarbiauja su partneriais ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

Siekdama užtikrinti, kad jos projektai užpildytų tam tikras spragas ir atitiktų konkrečius poreikius, agentūra konsultuojasi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Siekdama sutelkti informaciją ir išteklius, FRA taip pat koordinuoja mokslinius tyrimus ir dalijasi patirtimi su daugybe organizacijų, įskaitant ir ES įstaigas.

Nauda

FRA bendradarbiauja su ES institucijomis ir vyriausybėmis – teikia joms nepriklausomų ekspertų konsultacijas ir atlieka pagrindinių teisių analizę. Ji sukūrė tvirtą visų lygių partnerių tinklą, kad jos konsultacijos ir moksliniai tyrimai pasiektų sprendimus priimančius asmenis nacionalinėse vyriausybėse ir ES.

FRA palaiko labai glaudžius darbo santykius su:

Kontaktiniai duomenys

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra(FRA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Back to top