Europska unija

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Pregled

 • Uloga: pružanje savjeta utemeljenih na dokazima u području temeljnih prava
 • Direktor: Michael O’Flaherty
 • Godina osnivanja: 2007.
 • Broj zaposlenika: 105 
 • Lokacija: Beč (Austrija)
 • Internetska stranica: FRA

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) donositeljima odluka na razini EU-a i na nacionalnoj razini pruža neovisne savjete utemeljene na dokazima, čime se pomaže boljoj informiranosti i usmjerenosti rasprava, politika i zakonodavstva u području temeljnih prava.

Djelokrug

Savjetuje institucije EU-a i nacionalne vlade u području temeljnih prava, a posebno u područjima:

 • diskriminacije,
 • pristupa pravosuđu,
 • rasizma i ksenofobije,
 • zaštite podataka,
 • prava žrtava te
 • prava djece.

Cilj je agencije učinkovitije pomoći u promicanju i zaštiti temeljnih prava u cijelom EU-u. U tu se svrhu savjetuje i surađuje sa svojim partnerima u područjima:

 • prikupljanja i analize informacija i podataka putem društveno-pravnih istraživanja,
 • pružanja pomoći i stručnih savjeta te
 • komunikacije i podizanja svijesti o pravima.

Struktura

FRA ima pet odjela: dva su odgovorna za naše pouzdane savjete utemeljene na dokazima, a jedan aktivno surađuje s dionicima. Agenciji je na čelu direktor, kojemu smjernice daju:

 • upravni odbor, koji utvrđuje prioritete rada, odobrava proračun i nadzire rad FRA-e. Sastoji se od neovisnih stručnjaka koje je imenovala svaka nacionalna vlada, dva predstavnika Europske komisije i jednog predstavnika Vijeća Europe,
 • izvršni odbor, koji priprema odluke upravnog odbora, te
 • jedanaest neovisnih članova znanstvenog odbora, koji garantiraju da rad FRA-e zadovoljava visoke znanstvene standarde.

Način rada

Rad Agencije temelji se na strateškom planu, u kojem su navedeni njezini ciljevi. On čini osnovu za rad FRA-e, zajedno s petogodišnjim okvirom, koji se sastavlja nakon opsežnog savjetovanja s odborom i tijelima EU-a. Sastavlja se i detaljan godišnji program rada.

FRA blisko surađuje sa svojim partnerima na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se osiguralo da su njezine aktivnosti relevantne s obzirom na trenutačne probleme u području temeljnih prava i buduće trendove.

Agencija se savjetuje s nizom dionika kako bi se osiguralo da se njezinim projektima rješavaju određeni nedostaci i potrebe. Kako bi se objedinili znanje i resursi, FRA također koordinira svoja istraživanja i razmjenjuje stručno znanje s brojnim organizacijama, uključujući agencije EU-a.

Korisnici

FRA održava suradnju s institucijama EU-a i vladama država članica EU-a te im pruža stručne savjete i dostavlja analize temeljnih prava. Uspostavila je mreže i kontakte s partnerima na svim razinama kako bi njezinim savjetima i istraživanjima mogli pristupiti donositelji odluka u nacionalnim vladama i EU-u.

FRA održava posebno bliske radne odnose s:

Kontaktni podaci

Agencija Europske unije za temeljna prava(FRA)

Kontaktni podaci

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Back to top