an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Forbhreathnú

 • Ról: comhairle fhianaise-bhunaithe a chur ar fáil
 • Stiúrthóir: ceapadh ar feitheamh
 • Bliain a bhunaithe: 2007
 • Líon foirne: 105 
 • Suíomh: An Vín (An Ostair)
 • Suíomh gréasáin: FRA

Cuireann Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) sainchomhairle neamhspléach fhianaise-bhunaithe ar fáil do chinnteoirí de chuid an Aontais agus do chinnteoirí náisiúnta, rud a fhágann go mbíonn díospóireachtaí, beartais agus reachtaíocht bunaithe ar bhonn atá níos eolasaí agus níos dírithe.

A ndéanann sé

Cuireann sé comhairle ar institiúidí an Aontais agus rialtais náisiúnta faoi chearta bunúsacha, sna réimsí seo go háirithe:

 • idirdhealú
 • rochtain ar an gceartas
 • ciníochas agus séineafóibe
 • cosaint sonraí
 • cearta na n-íospartach
 • cearta na leanaí.

Tá sé mar aidhm ag an nGníomhaireacht cearta bunúsacha a chur cinn agus a chosaint ar bhonn níos éifeachtaí ar fud an Aontais. Chun na críche seo, téann sí i gcomhairle agus comhoibríonn sí lena comhpháirtithe maidir le:

 • faisnéis agus sonraí a chruinniú agus a anailísiú trí thaighde shoch-dhlíthiúil
 • cúnamh agus sainchomhairle a chur ar fáil
 • cumarsáid a dhéanamh agus feasacht faoi chearta a mhéadú.

Struchtúr

Tá cúig roinn in FRA; Tá dhá cheann freagrach as comhairle láidir fhianaise-bhunaithe a chur ar fáil agus téann ceann amháin i dteagmháil go gníomhach le geallsealbhóirí. Tá Stiúrthóir ina cheannasaí ar an nGníomhaireacht agus tá seisean á threorú ag:

 • ag an mBord Bainistíochta, a leagann amach tosaíochtaí oibre, a ghlacann an buiséad agus a dhéanann monatóireacht ar obair FRA. Tá saineolaithe neamhspleácha arna cheapadh ag rialtas gach Ballstáit, 2 ionadaí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus ionadaí amháin de chuid Chomhairle na hEorpa ar an mbord.
 • An Bord Feidhmiúcháin, a ullmhaíonn cinntí de chuid an Bhord Bainistíochta
 • Na haon chomhalta déag den Choiste Eolaíochta a ráthaíonn go mbeidh obair FRA d'ardchaighdeán ard eolaíoch.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Is leis an bplean straitéiseach, ina bhfuil na haidhmeanna atá le comhlíonadh leagtha amach, a stiúrtar obair na Gníomhaireachta. Tá an plean straitéiseach seo, mar aon leis an gcreat 5 bliana, a dréachtaíodh tar éis comhairliúcháin fhorleathana leis an mBord agus le comhlachtaí de chuid an Aontais, ina threoir ag obair FRA. Dréachtaítear clár oibre bliantúil mionsonraithe chomh maith.

Comhoibríonn FRA go dlúth lena comhpháirtithe ar leibhéal an Aontais, ar leibhéil náisiúnta agus áitiúla lena chinntiú go mbaineann a chuid gníomhaíochtaí le ceisteanna reatha faoi chearta bunúsacha agus le treochtaí toghchaíochta.

Téann an Ghníomhaireacht i gcomhairle le réimse fhorleathan geallsealbhóirí lena chinntiú go dtéann a cuid tionscadal i ngleic le bearnaí agus le riachtanais ar leith. Chun faisnéis agus acmhainní a thiomsú, déanann FRA a chuid taighde a chomhordú agus roinneann sé a chuid saineolais leis an iliomad eagraíochtaí, lena n-áirítear gníomhaireachtaí de chuid an Aontais..

Iad sin a bhaineann leas as

Leanann FRA de bheith ag comhoibriú le hinstitiúidí de chuid an Aontais agus le rialtais agus cuireann sé sainchomhairle neamhspleách agus anailís ar chearta bunúsacha ar fáil dóibh. Tá líonrú curtha ar bun agus tá naisc le comhpháirtithe bunaithe ag gach leibhéal aige, sa chaoi go sroicheann a chuid comhairle agus taighde cinnteoirí sna rialtais náisiúnta agus san Aontas.

Tá dlúthchaidreamh oibre ag FRA leis an méid seo a leanas:

Sonraí teagmhála

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha(FRA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Teileafón
+43 1 580 30 0
Facs
+43 1 580 30 699
Back to top