Euroopa Liit

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Ülevaade

 • Ülesanded: annab tõenditel põhinevat nõu põhiõiguste kohta
 • Direktor: ootab ametisse nimetamist
 • Asutatud: 2007
 • Töötajate arv: 105 
 • Asukoht: Viin (Austria)
 • Veebisait: FRA

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet pakub sõltumatut, tõenditel põhinevaid nõuandeid ELi ja liikmesriikide tasandi otsustajatele, aidates seeläbi muuta põhiõigusi käsitlevad arutelud, poliitika ja õigusaktid konkreetsemaks ja sihipärasemaks.

Tegevusvaldkonnad

Amet annab ELi institutsioonidele ja liikmesriikide valitsustele nõu põhiõigustega seotud küsimustes, eelkõige järgmistes valdkondades:

 • diskrimineerimine
 • õiguskaitse kättesaadavus
 • rassism ja ksenofoobia
 • andmekaitse
 • kuriteoohvrite õigused
 • laste õigused.

Ameti eesmärk on aidata tõhusamalt edendada ja kaitsta põhiõigusi kogu ELis. Sel eesmärgil konsulteerib Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ja teeb koostööd oma partneritega järgmistes küsimustes:

 • teabe ja andmete kogumine ning analüüsimine sotsiaal-õigusliku teadustöö kaudu;
 • abi ja eksperdinõu andmine;
 • õigustest teavitamine ja neist teadlikkuse suurendamine.

Struktuur

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil on viis osakonda; kaks neist vastutavad usaldusväärsetel tõenditel põhineva nõustamise eest, samal ajal kui üks osakondadest teeb aktiivselt koostööd sidusrühmadega. Ametit juhib direktor, mida juhib:

 • haldusnõukogu, mis määrab kindlaks töö prioriteedid, kiidab heaks eelarve ja teostab järelevalvet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töö üle. Amet hõlmab ka iga liikmesriigi valitsuse poolt määratud sõltumatuid eksperte, kahte Euroopa Komisjoni ning ühte Euroopa Nõukogu esindajat.
 • Juhatus, mis valmistab ette haldusnõukogu otsused
 • 11 sõltumatut teaduskomitee liiget, kes tagavad, et ameti töö vastab kõrgetele teaduslikele sandarditele.

Töömeetodid

Ameti töö aluseks on strateegiline kava, milles määratakse kindlaks saavutatavad eesmärgid. See kava raamib ameti tööd koos 5-aastase raamistikuga, mis on koostatud pärast põhjalikke konsultatsioone haldusnõukogu ja ELi ametitega. Koostatakse ka üksikasjalik iga-aastane tööprogramm.

Amet teeb tihedat koostööd oma partneritega ELi, liikmesriikide ja kohalikul tasandil, et tagada, et tema tegevus oleks asjakohane praeguste põhiõigustega seotud küsimuste ja tulevaste suundumuste puhul.

Amet konsulteerib ka paljude sidusrühmadega, et tagada, et selle projektid vastaksid konkreetsetele puudujääkidele ja vajadustele. Teadmiste ja vahendite koondamiseks koordineerib amet ka oma teadustööd ja jagab asjaomaseid eksperditeadmisi paljude organisatsioonidega, sealhulgas ELi ametitega.

Kasusaajad

Amet teeb pidevalt koostööd ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsustega, andes neile sõltumatut eksperdinõu ja edastades neile põhiõigusi käsitlevaid analüüse. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on loonud võrgustikke ja suhteid partneritega kõigil tasanditel, et tema nõuanded ja teadustöö tulemused jõuaksid liikmesriikide valitsuste ja ELi tasandi poliitikakujundajateni.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil on eriti tihedad töösuhted järgmiste institutsioonide ja asutustega:

Kontaktandmed

Euroopa Põhiõiguste Amet(FRA)

Kontaktandmed

Aadress

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Back to top