Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα
 • Διευθυντής: Michael O’Flaherty
 • Έτος ίδρυσης: 2007
 • Προσωπικό: 105 
 • Έδρα: Βιέννη (Αυστρία)
 • Ιστότοπος: FRA

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες συμβουλές σε φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη τεκμηρίωση και στόχευση του διαλόγου, των πολιτικών και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τι κάνει

Συμβουλεύει τα όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:

 • διακριτική μεταχείριση
 • πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 • ρατσισμός και ξενοφοβία
 • προστασία δεδομένων
 • δικαιώματα θυμάτων
 • δικαιώματα του παιδιού.

Στόχος του οργανισμού είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ. Για να το επιτύχει, συμβουλεύεται τους εταίρους του και συνεργάζεται μαζί τους στα παρακάτω:

 • συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων μέσω κοινωνιολογικής και νομικής έρευνας
 • παροχή συνδρομής και εμπειρογνωμοσύνης
 • γνωστοποιήσεις και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα.

Δομή

Ο FRA χωρίζεται σε πέντε τμήματα· τα 2 είναι αρμόδια για την παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών, ενώ ένα άλλο συνεργάζεται ενεργά με τους φορείς. Ο οργανισμός διοικείται από έναν διευθυντή, ο οποίος επικουρείται από:

 • το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες εργασίας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί το έργο του οργανισμού. Αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διορισμένους από τις εθνικές κυβερνήσεις, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • το εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο προετοιμάζει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
 • τα 11 ανεξάρτητα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, τα οποία διασφαλίζουν ότι το έργο του FRA ανταποκρίνεται σε υψηλά επιστημονικά πρότυπα.Επιστημονική επιτροπή

Πώς λειτουργεί

Ο οργανισμός καθοδηγείται στο έργο του από ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο καθορίζει τους προς επίτευξη στόχους. Παράλληλα, το έργο του οργανισμού βασίζεται σε ένα 5ετές πλαίσιο που χαράσσεται μετά από ευρείες διαβουλεύσεις του διοικητικού συμβουλίου και των υπηρεσιών της ΕΕ. Επίσης, καταρτίζεται λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του είναι συναφείς με τα τρέχοντα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και τις μελλοντικές τάσεις.

Ο οργανισμός παρέχει συμβουλές σε ευρύ φάσμα φορέων ώστε να διασφαλίζει ότι τα σχέδιά του καλύπτουν συγκεκριμένα κενά και ανάγκες. Επίσης, για τη συγκέντρωση γνώσεων και πόρων, ο FRA συντονίζει το ερευνητικό του έργο και ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη με πολυάριθμους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι οργανισμοί της ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τα όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις, παρέχοντάς τους ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και αναλύσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχει συστήσει δίκτυα και έχει καθιερώσει δεσμούς με εταίρους σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι συμβουλές και το ερευνητικό του έργο να μπορούν να φθάσουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο των εθνικών κυβερνήσεων όσο και της ΕΕ.

Ο FRA διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις συνεργασίας με:

Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(FRA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Τηλ
+43 1 580 30 0
Φαξ
+43 1 580 30 699
Back to top