Európska únia

Európsky policajný úrad (Europol)

Európsky policajný úrad (Europol)

Prehľad

 • Úloha: Europol pomáha vnútroštátnym orgánom presadzovania práva v boji proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu.
 • Riaditeľ: Catherine De Bolle
 • Rok vzniku: 1999
 • Počet zamestnancov: Viac ako 900 
 • Sídlo: Haag (Holandsko)
 • Webové sídlo: Europol

Európsky policajný úrad (Europol) je agentúrou EÚ na presadzovanie práva, ktorej úlohou je pomáhať pri vytváraní bezpečnejšej Európy prostredníctvom podpory orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ.

Úlohy

Europol využíva svoju ústrednú pozícii v európskej bezpečnostnej štruktúre a poskytuje jedinečnú škálu služieb ako:

 • podpora operácií na mieste zameraných na presadzovania práva,
 • centrum výmeny informácií o trestnej činnosti,
 • centrum odborných znalostí o presadzovaní práva.

Europol zamestnáva približne 100 bezpečnostných analytikov, ktorí patria medzi najlepšie pripravených v Európe. Úrad sa tak stáva miestom, kde dochádza k jednej z najväčších koncentrácií analytických kapacít v EÚ. Analytici denne využívajú najmodernejšie nástroje na podporu národných vyšetrovacích agentúr.

Europol vypracúva pravidelné dlhodobé analýzy trestnej činnosti a terorizmu, prostredníctvom ktorých poskytuje národným partnerom hlbší pohľad na problémy trestnej činnosti, ktorým čelia.

Štruktúra

Na čele Europolu je riaditeľ, ktorý je právnym zástupcom úradu a vymenúva ho Rada EÚ.

Správna rada Europolu poskytuje strategické usmernenia a dozerá na vykonávanie úloh Europolu. Skladá sa z jedného vysokého zástupcu každého členského štátu EÚ a Európskej komisie.

V každej krajine pôsobí národná jednotka Europolu, ktorá je styčným orgánom medzi Europolom a inými národnými agentúrami.

Fungovanie

Bežná práca úradu vychádza z jeho stratégie. Konkrétne ciele Europolu sú stanovené v jeho ročnom pracovnom programe.

V roku 2010 EÚ stanovila viacročný cyklus politík na zabezpečenie účinnej spolupráce v oblasti boja proti závažnej medzinárodnej a organizovanej trestnej činnosti medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a inými subjektmi (v EÚ a inde).

Táto spolupráca sa zakladá na hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA).

Kto má z činnosti osoh

 • Orgány presadzovania práva, ktoré získavajú nepretržitú operačnú podporu.
 • Ministerstvá a súkromné podniky pôsobiace v partnerstve s Europolom.
 • Členské štáty EÚ vo forme podpory pri vyšetrovaní, operačných činností a projektov na boj proti hrozbám trestnej činnosti.
Kontaktné údaje

Európsky policajný úrad(Europol)

Kontaktné údaje

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Back to top