Unia Europejska

Europejski Urząd Policji (Europol)

Europejski Urząd Policji (Europol)

Informacje ogólne

 • Zadania: Europol pomaga krajowym organom ścigania w zwalczaniu poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmu.
 • Dyrektor: Catherine De Bolle
 • Rok powstania: 1999
 • Liczba pracowników: 900+ 
 • Siedziba: Haga (Holandia)
 • Strona internetowa: Europol

Europejski Urząd Policji (Europol) to unijna agencja egzekwowania prawa, której zadaniem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Europie poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania w państwach członkowskich UE.

Zakres działalności

Z racji tego, że zajmuje on centralne miejsce w europejskiej strukturze bezpieczeństwa, Europol oferuje wyjątkowy zakres usług. Obejmują one:

 • wsparcie w zakresie operacji egzekwowania prawa w terenie
 • platformę wymiany informacji na temat działalności przestępczej
 • ośrodek wiedzy specjalistycznej z zakresu ścigania.

Europol zatrudnia około 100 analityków kryminalnych, którzy należą do najlepiej wyszkolonych w Europie. Dzięki temu agencja jest jednym z największych centrów wiedzy specjalistycznej i umiejętności w tej dziedzinie w UE. Do wspierania krajowych organów ścigania analitycy każdego dnia wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia.

Aby zapewnić partnerom krajowym lepszy ogląd problemów, z jakimi Europol ma do czynienia, agencja regularnie opracowuje długoterminowe analizy dotyczące przestępczości i terroryzmu.

Struktura

Na czele Europolu stoi dyrektor, który jest prawnym przedstawicielem Europolu i jest powoływany przez Radę UE.

Zarząd Europolu wydaje strategiczne wytyczne i nadzoruje realizację zadań Europolu. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu wyższego szczebla z każdego państwa członkowskiego UE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

W każdym państwie działa jednostka krajowa Europolu, która jest łącznikiem między Europolem a innymi agencjami krajowymi.

Metody działania

Bieżąca działalność Europolu jest oparta na jego strategii. Konkretne cele przedstawiono w rocznym programie prac Europolu.

W 2010 r. UE ustanowiła wieloletni cykl polityki, aby zapewnić skuteczną współpracę między krajowymi organami ścigania i innymi organami (w UE i poza nią) w zakresie zwalczania poważnej przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej.

Podstawą tej współpracy jest ocena zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością (SOCTA) opracowywana przez Europol.

Korzyści

 • Organom ścigania, które mogą w każdej chwili otrzymać wsparcie operacyjne.
 • Resortom rządowym i prywatnym spółkom, które działają we współpracy z Europolem.
 • Państwom członkowskim UE, które otrzymują wsparcie w trakcie dochodzeń, działań operacyjnych i projektów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom kryminalnym).
Dane kontaktowe

Europejski Urząd Policji(Europol)

Dane kontaktowe

Adres

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Back to top