an tAontas Eorpach

An Oifig Eorpach Póilíní (Europol)

An Oifig Eorpach Póilíní (Europol)

Forbhreathnú

 • Ról: Cuidíonn Europol le húdaráis forfheidhmithe dlí náisiúnta dul i ngleic le coireacht idirnáisiúnta thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht.
 • Stiúrthóir: Catherine De Bolle
 • Bliain a bhunaithe: 1999
 • Líon foirne: 900+ 
 • Suíomh: An Háig (An Ísiltír)
 • Suíomh gréasáin: Europol

Is é an Oifig Eorpach Póilíní gníomhaireacht forfheidhmithe dlí an Aontais, ar a bhfuil an sainchúram cuidiú le sábháilteacht a chur chun cinn san Eoraip, trí chabhrú le húdaráis forfheidhmithe dlí i mBallstáit an Aontais.

A ndéanann sé

Ag baint leasa dó as an suíomh lárnach atá aige i struchtúr slándála na hEorpa, cuireann Europol réimse seirbhísí ar leith ar fáil:

 • tacaíocht d'oibríochtaí dlí ar an láthair
 • mol faisnéise maidir le gníomhaíochtaí coiriúla
 • lárionad saineolais forfheidhmithe dlí.

Tá thart ar 100 anailísí coiriúla fostaithe ag Europol agus tá siad ar na hanailísithe is mó oiliúint sa Eoraip. Fágann sé sin go bhfuil ceann de na comhchruinnithe cumais anailíse is dlúithe san Aontas ag Europol. Baineann anailísithe úsáid as na huirlisí is déanaí chun tacú le himscrúduithe de chuid na n-údarás náisiúnta ar bhonn laethúil.

Chun léargas níos fearr a thabhairt dá gcomhpháirtithe náisiúnta ar na fadhbanna a bhfuil siad ag dul i ngleic leo, cuireann Europol anailís fhadtéarmach maidir le coireacht agus sceimhlitheoireacht ar fáil.

Struchtúr

Tá Stiúrthóir i gceannas ar Europol, agus is é a fheidhmíonn mar ionadaí dlíthiúil Europol freisin agus is í an Chomhairle Eorpach a cheapann é.

Tugann Bord Bainistíochta Europol treoir straitéiseach agus déanann sé maoirseacht ar chur i bhfeidhm cúramaí Europol. Tá ard-ionadaí ó gach tír san Aontas agus ón gCoimisiún Eorpach ar an mBord.

Tá Aonad Náisiúnta Europol i ngach tír agus is é sin an comhlacht idirchaidrimh idir Europol agus na gníomhaireachtaí náisiúnta.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá gnó laethúil Europol bunaithe ar a straitéis féin. Tá a shainchuspóirí leagtha amach i gclár oibre bliantúil Europol.

Sa bhliain 2010, chuir an tAontas Eorpach timthriall beartais ilbhliantúil ar bun le cinntiú go mbeadh comhoibriú éifeachtach ann idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí agus comhlachtaí eile (san Aontas agus lasmuigh de) maidir le coireacht thromchúiseach eagraithe idirnáisiúnta.

Tá an comhoibriú seo bunaithe ar an Measúnú ar Bhagairt na Coireachta Tromchúisí agus Eagraithe (SOCTA) de chuid Europol.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí,a gcuirtear tacaíocht oibríochtúil ar fáil dóibh de ló is d'oíche.
 • Ranna rialtais agus cuideachtaí príobháideacha a oibríonn i gcomhpháirtíocht le Europol.
 • Ballstáit an Aontais, a dtugtar tacaíocht dóibh ina n-imscrúduithe, a ngníomhaíochtaí oibríochtúla agus a dtionscadail chun dul i ngleic le bagairtí coiriúla.
Sonraí teagmhála

An Oifig Eorpach Póilíní(Europol)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Teileafón
+31 70 302 50 00
Facs
+31 70 345 58 96
Back to top