Euroopa Liit

Euroopa Politseiamet (Europol)

Euroopa Politseiamet (Europol)

Ülevaade

 • Ülesanded: Europol aitab liikmesriikide õiguskaitseasutustel võidelda raske rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastu.
 • Direktor: Catherine De Bolle
 • Asutatud: 1999
 • Töötajate arv: Rohkem kui 900 
 • Asukoht: Haag (Madalmaad)
 • Veebisait: Europol

Euroopa Politseiamet (Europol) on ELi õiguskaitseasutus, mille eesmärk on muuta Euroopa turvalisemaks, aidates ELi liikmesriikide õiguskaitseasutusi.

Tegevusvaldkonnad

Kasutades oma keskset rolli Euroopa julgeolekustruktuuris, pakub Europol ainulaadseid teenuseid, mis on muu hulgas järgmised:

 • kohapealsete õiguskaitseoperatsioonide toetamine;
 • kuritegevust käsitleva teabe keskusena toimimine;
 • õiguskaitsealaste teadmiste keskusena toimimine.

Europolis töötab umbes 100 kriminaalanalüütikut, kes on ühed parima väljaõppe saanutest Euroopas. See muudab Europoli üheks suurimaks analüütilise suutlikkusega keskuseks ELis. Analüütikud kasutavad tipptasemel vahendeid, et toetada igapäevaselt uurimisi liikmesriikide asutustes.

Selleks et anda oma partneritele põhjalikumaid teadmisi kuritegudest, millega nad silmitsi seisavad, koostab Europol korrapäraselt kuritegevust ja terrorismi käsitlevaid pikaajalisi analüüse.

Struktuur

Europoli juhib direktor, kes on Europoli seaduslik esindaja. Direktori nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu.

Europoli haldusnõukogu annab strateegilisi suuniseid ja teostab järelevalvet Europoli ülesannete rakendamise üle. See koosneb ühest kõrgest esindajast igast ELi liikmesriigist ja Euroopa Komisjonist.

Igal riigil on Europoli riiklik üksus, mis on Europoli ja teiste riiklike asutuste vaheline kontaktasutus.

Töömeetodid

Europoli igapäevane töö põhineb selle strateegial. Selle konkreetsed eesmärgid on määratletud Europoli iga-aastases tööprogrammis.

Aastal 2010 kehtestas EL mitmeaastase poliitikatsükli võitluseks raske rahvusvahelise ja organiseeritud kuritegevuse vastu, et tagada tulemuslik koostöö liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja muude ELi või kolmandate riikide asutuste vahel.

See koostöö põhineb Europoli raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangul (SOCTA).

Kasusaajad

 • Õiguskaitseasutused, kes saavad ööpäev läbi operatiivset abi.
 • Valitsusasutused ja eraettevõtjad, kes teevad Europoliga koostööd.
 • ELi liikmesriigid – nende juurdluste, operatiivtöö ja kuritegelike ohtude vastu võitlemise projektide toetamise raames.
Kontaktandmed

Euroopa Politseiamet(Europol)

Kontaktandmed

Aadress

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Back to top