Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: η Ευρωπόλ βοηθά τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
 • Διευθυντής: Catherine De Bolle
 • Έτος ίδρυσης: 1999
 • Αριθμός υπαλλήλων: 900+ 
 • Έδρα: Χάγη (Κάτω Χώρες)
 • Ιστότοπος: Europol Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) είναι ο αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ για την επιβολή του νόμου. Αποστολή του είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, βοηθώντας τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τι κάνει

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η Ευρωπόλ προσφέρει ένα μοναδικό φάσμα υπηρεσιών:

 • υποστήριξη των επιτόπιων επιχειρήσεων επιβολής του νόμου
 • κόμβος πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες
 • κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Η Ευρωπόλ απασχολεί περίπου 100 αναλυτές εγκλημάτων, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερα εκπαιδευμένων της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αναλυτικής ικανότητας στην ΕΕ. Οι αναλυτές χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία για την υποστήριξη των ερευνών των εθνικών υπηρεσιών σε καθημερινή βάση.

Για να παρέχει στους εθνικούς εταίρους μια ευκρινέστερη εικόνα των προβλημάτων εγκληματικότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν, η Ευρωπόλ εκπονεί τακτικές μακροπρόθεσμες αναλύσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) για το έγκλημα και την τρομοκρατία.

Δομή

Επικεφαλής της Ευρωπόλ είναι ο διευθυντής, ο οποίος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ευρωπόλ και διορίζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και επιβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του οργανισμού. Περιλαμβάνει έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπο από κάθε χώρα της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε χώρα διαθέτει μια Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, η οποία αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ και των άλλων εθνικών οργανισμών.

Πώς λειτουργεί

Η καθημερινή δραστηριότητα της Ευρωπόλ βασίζεται στη στρατηγική Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) της. Οι συγκεκριμένοι στόχοι της καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπόλ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Το 2010 η ΕΕ θέσπισε πολυετή κύκλο πολιτικής για να διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλων φορέων (εντός και εκτός ΕΕ) σχετικά με το σοβαρό διεθνές και οργανωμένο έγκλημα.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) της Ευρωπόλ.

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) , που έχουν επιχειρησιακή στήριξη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Ευρωπόλ.
 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ, που υποστηρίζονται στις έρευνες, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση εγκληματικών απειλών.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία(Eυρωπόλ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Τηλ
+31 70 302 50 00
Φαξ
+31 70 345 58 96
Back to top