Európska únia

Eurojust

Prehľad

 • Úloha: pomáha orgánom členských štátov spolupracovať v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ.
 • Administratívny riaditeľ: Nick Panagiotopoulos
 • Členovia: kolégium Eurojustu, 1 člen z každej krajiny EÚ
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 240
 • Sídlo: Haag (Holandsko)
 • Webové sídlo: Eurojust

Eurojust podporuje justičnú koordináciu a spoluprácu medzi orgánmi členských štátov v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu EÚ.

Úlohy

Pomáha členským štátom EÚ v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch:

 • koordinuje vyšetrovania a trestné stíhania zahŕňajúce aspoň dve krajiny,
 • pomáha riešiť spory o právomoc,
 • uľahčuje navrhovanie a uplatňovanie právnych nástrojov EÚ, ako sú napríklad európsky zatykač, príkaz na konfiškáciu a príkaz na zmrazenie majetku.

Eurojust na tento účel:

 • organizuje koordinačné stretnutia,
 • financuje spoločné vyšetrovacie tímy (SVT) a poskytuje im odborné vstupy,
 • organizuje koordinačné centrá.

Eurojust navyše zastrešuje sekretariáty Európskej justičnej siete, siete spoločných vyšetrovacích tímov a siete pre vyšetrovanie a stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (siete pre genocídu).

Štruktúra

V orgáne rozhodujúcom o politike Eurojustu („kolégium“) je každý členský štát EÚ zastúpený jedným vysokopostaveným prokurátorom alebo sudcom. Každý z týchto členov je zodpovedný za svoju národnú sekciu.

Administratívu agentúry Eurojust riadi administratívny riaditeľ.

Eurojust disponuje aj úradníkom pre ochranu údajov, ktorý pracuje nezávisle od administratívneho riaditeľa.

Fungovanie

Eurojust každý rok:

 • otvára rastúci počet prípadov (v súčasnosti vyše 2 300),
 • organizuje približne 250 koordinačných stretnutí a prevádzkuje 10 koordinačných centier.

Na koordinačných stretnutiach Eurojustu sa zúčastňujú prokurátori, sudcovia a zástupcovia orgánov presadzovania práva. Eurostat im poskytuje odborné znalosti, vybavenie a prekladateľské služby. Cestovné a ubytovacie výdavky sa účastníkom nahrádzajú.

Koordinačné centrá organizujú dni spoločných aktivít, na ktorých si môžu účastníci vymieňať informácie týkajúce sa závažnej cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti.

Eurojust uzavrel dohody o spolupráci s mnohými krajinami mimo EÚ, príslušnými inštitúciami EÚ, agentúrami, partnermi a medzinárodnými organizáciami, napríklad:

Kto má z činnosti osoh

Hlavnými partnermi agentúry Eurojust sú orgány členských štátov EÚ. Eurojust prepája orgány presadzovania práva a prokurátorov a umožňuje im tak bojovať proti prípadom závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch EÚ.

Kontaktné údaje

Eurojust

Kontaktné údaje

Adresa

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top