an tAontas Eorpach

Eurojust

Eurojust

Forbhreathnú

 • Ról: cuidíonn sé le húdaráis na mBallstát comhoibriú le chéile chun comhrac a chur ar choireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin
 • Stiúrthóir Riaracháin: Nick Panagiotopoulos
 • Comhaltaí: Coláiste Eurojust (ball amháin ó gach Ballstát den Aontas)
 • Bliain a bhunaithe: 2002
 • Líon na mball foirne: 240
 • Suíomh: an Háig (an Ísiltír)
 • Suíomh gréasáin: Eurojust

Eurojust comhordú agus comhar idir údaráis na mBallstát chun comhrac a chur ar an sceimhlitheoireacht agus ar an gcoireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

Gníomhaíochtaí

Cuidíonn sé le tíortha an Aontais comhrac a chur ar an sceimhlitheoireacht agus ar gcoireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin tríd an méid seo a dhéanamh:

 • imscrúduithe agus ionchúisimh a bhaineann le dhá Bhallstát ar a laghad a chomhordú
 • cúnamh a thabhairt coinbhleachtaí dlínse a réiteach
 • éascaíocht a dhéanamh do dhréachtú agus do chur i bhfeidhm ionstraimí dlí de chuid an Aontais, cuir i gcás barántais ghabhála Eorpacha agus orduithe sócmhainní a choigeartú agus a chalcadh.

Chuige sin, déanann Eurojust an méid seo:

 • cruinnithe comhordúcháin a reáchtáil
 • saineolaithe a chur ar fáil d'fhoirne comhpháirteacha um imscrúdú agus rannpháirteachas na saineolaithe sin sna foirne a mhaoiniú
 • ionaid chomhordúcháin a reáchtáil.

Ina cheann sin, tá sé ina óstach ag rúnaíochtaí na n-eintiteas seo: an Gréasán Breithiúnach Eorpach, an Líonra d'Fhoirne Comhpháirteacha um Imscrúdú, agus an Líonra um imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh i leith cinedhíothú, choireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh (an Líonra um Chinedhíothú).

Struchtúr

Tá bord ceaptha beartas Eurojust ("an Coláiste") comhdhéanta d'ionchúisitheoir nó breitheamh sinsearach amháin ó gach Ballstát. Tá 'deasc náisiúnta' de chúram ar gach duine de na hionadaithe sin.

Ar an Stiúrthóir Riaracháin atá riar Eurojust de chúram.

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ann, leis, a oibríonn go neamhspleách ar an Stiúrthóir Riaracháin.

An chaoi a n-oibríonn sé

Gach bliain, déanann Eurojust an méid seo:

 • tús a chur le cásanna (bíonn líon na gcásanna ag síormhéadú; tá breis agus 2,300 cás ann nach mór i láthair na huaire)
 • isteach is amach le 250 cruinniú comhordúcháin a thionól agus 10 n-ionad comhordúcháin a reáchtáil.

Bíonn idir ionchúisitheoirí, bhreithiúna, agus phóilíní i láthair ag cruinnithe comhordúcháin Eurojust. Baineann siad siúd tairbhe as saineolas Eurojust, as a chuid saoráidí agus as a sheirbhísí aistriúcháin. Aisíoctar costais taistil agus lóistín.

Reáchtálann na hionaid chomhordúcháin seisiúin gníomhaíochta comhpháirtí a thugann caoi dóibh siúd a bhíonn i láthair ag na seisiúin sin faisnéis a chomhroinnt i dtaobh coireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

Tá comhaontuithe comhair déanta ag Eurojust le roinnt mhaith tíortha nach Ballstáit den Aontas iad, le hinstitiúidí, gníomhaireachtaí agus comhpháirtithe de chuid an Aontais, agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, iad seo ina measc:

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is iad údaráis na mBallstát príomh-chomhpháirtithe Eurojust. Tugann Eurojust údaráis um fhorghníomhú an dlí agus ionchúisitheoirí i gceann a chéile agus cuireann sé ar a gcumas comhrac a chur ar choireacht eagraithe a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

Sonraí teagmhála

Eurojust

Sonraí teagmhála

Seoladh

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Teileafón
+31 70 412 50 00
Facs
+31 70 412 50 05
Back to top