an tAontas Eorpach

Aonad an Aontais Eorpaigh um Chomhar Breithiúnach (Eurojust)

Aonad an Aontais Eorpaigh um Chomhar Breithiúnach (Eurojust)

Forbhreathnú

 • Ról: cuidíonn sé le húdaráis na mBallstát comhoibriú le chéile chun comhrac a chur ar choireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin
 • Stiúrthóir Riaracháin: Klaus Rackwitz
 • Baill: Coláiste Eurojust (ball amháin do gach Ballstát den Aontas)
 • Bliain a bhunaithe: 2002
 • Líon ball foirne: 240
 • Suíomh: an Háig (an Ísiltír)
 • Suíomh gréasáin: Eurojust

Tacaíonn Aonad um Chomhar Breithiúnach an Aontais Eorpaigh (Eurojust) le comhordú agus comhar idir údaráis na mBallstát chun comhrac a chur ar choireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

A ndéanann sé

Cuidíonn sé le tíortha an Aontais comhrac a chur ar choireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin tríd an méid seo a dhéanamh:

 • imscrúduithe agus ionchúisimh a bhaineann le dhá Bhallstát ar a laghad a chomhordú
 • cúnamh a thabhairt coinbhleachtaí dlínse a réiteach
 • éascaíocht a dhéanamh do dhréachtú agus do chur i bhfeidhm ionstraimí dlí de chuid an Aontais, cuir i gcás barántais ghabhála Eorpacha agus orduithe sócmhainní a choigeartú agus a chalcadh.

Chuige sin, déanann Eurojust an méid seo:

 • cruinnithe comhordúcháin a reáchtáil
 • saineolaithe a chur ar fáil d'fhoirne comhpháirteacha um imscrúdú agus rannpháirteachas na saineolaithe sin sna foirne a mhaoiniú
 • ionaid chomhordúcháin a reáchtáil.

Ina cheann sin, tá sé in óstach ag rúnaíochtaí na n-eintiteas seo: an Gréasán Breithiúnach Eorpach, an Líonra d'Fhoirne Comhpháirteacha um Imscrúdú, agus an Líonrú um imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh i leith cinedhíothú, choireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh (an Líonra um Chinedhíothú).

Struchtúr

Tá bord ceaptha beartas Eurojust (an 'coláiste') comhdhéanta d'ionadaí sinsearach amháin ó gach Ballstát. Tá 'deasc náisiúnta' de chúram ar gach duine de na hionadaithe sin.

Ar an Stiúrthóir Riaracháin atá riar Eurojust de chúram.

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ann, leis, a oibríonn go neamhspleách ar an Stiúrthóir Riaracháin.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Gach bliain, déanann Eurojust an méid seo:

 • tús a chur le cásanna (bíonn líon na gcásanna ag síormhéadú; tá siad beagnach 2,000 ann i láthair na huaire)
 • isteach is amach le 200 cruinniú comhordúcháin a thionól agus 10 n-ionad comhordúcháin a reáchtáil.

Bíonn idir ionchúisitheoirí, bhreithiúna, agus phóilíní i láthair ag cruinnithe comhordúcháin Eurojust. Baineann siad siúd tairbhe as saineolas Eurojust, as a chuid saoráidí agus as a sheirbhísí aistriúcháin. Aisíoctar costais taistil agus lóistín.

Reáchtálann na hionaid chomhordúcháin seisiúin gníomhaíochta comhpháirtí a thugann caoi dóibh siúd a bhíonn i láthair ag na seisiúin sin faisnéis a chomhroinnt i dtaobh coireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

Tá comhaontuithe comhair déanta ag Eurojust le roinnt mhaith tíortha nach Ballstáit den Aontas iad, le h institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhpháirtithe de chuid an Aontais, agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, iad seo ina measc:

Iad sin a bhaineann leas as

Is iad údaráis na mBallstát príomh-chomhpháirtithe Eurojust. Tugann Eurojust údaráis um fhorghníomhú an dlí agus ionchúisitheoirí i gceann a chéile agus cuireann sé ar a gcumas comhrac a chur ar choireacht eagraithe a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

Sonraí teagmhála: 

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach(Eurojust)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Teileafón: 
+31 70 412 50 00
Facs: 
+31 70 412 50 05