Euroopa Liit

Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)

Ülevaade

 • Ülesanne: hõlbustada liikmesriikide ametiasutuste koostööd võitluses raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki.
 • Haldusdirektor: Klaus Rackwitz
 • Liikmed: Eurojusti kolleegiumis on üks liige igast ELi riigist
 • Asutatud: 2002
 • Töötajate arv: 240
 • Asukoht: Haag (Madalmaad)
 • Veebisait: Eurojust

ELi õigusalase koostöö üksus (Eurojust) hõlbustab liikmesriikide ametiasutuste vahelist õigusalast kooskõlastamist ja koostööd võitluses raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte riiki.

Tegevusvaldkonnad

Eurojust abistab liikmesriike võitluses raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki, järgmiselt:

 • koordineerib uurimist ja süüdistuse esitamist kriminaalasjades, mis hõlmavad vähemalt kahte liikmesriiki;
 • aitab lahendada kohtualluvuse konflikte;
 • aitab koostada ja rakendada Euroopa Liidu õigusakte, nagu Euroopa vahistamismääruseid ning vara konfiskeerimise või arestimise otsuseid.

Nende ülesannete täitmiseks Eurojust:

 • korraldab koordineerimiskoosolekuid;
 • saadab eksperte ühistesse uurimisrühmadesse ning rahastab nende tööd;
 • korraldab koordineerimiskeskuste tööd.

Samuti korraldab Eurojust Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku, ühiste uurimisrühmade võrgustiku ja genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutusele võtmise võrgustiku (genotsiidivastane võrgustik) sekretariaatide tööd.

Struktuur

Eurojusti strateegilise juhtimise organisse (kolleegium) kuulub üks juhtivesindaja igast ELi liikmesriigist. Iga liikmesriigi esindaja juhib oma riigi büroo tööd.

Haldustööd juhib haldusdirektor.

Eurojustil on ka andmekaitseametnik, kes töötab haldusdirektorist sõltumatult.

Töömeetodid

Igal aastal Eurojust:

 • tegeleb järjest suurema arvu kriminaalasjadega (praegu on neid töös peaaegu 2000);
 • korraldab ligikaudu 200 koordineerimiskoosolekut ja juhib 10 koordineerimiskeskuse tööd.

Eurojusti koordineerimiskoosolekutel saavad kokku prokurörid, kohtunikud ja politseiametnikud. Nad saavad kasutada Eurojusti eriteadmisi, töövahendeid ning tõlketeenuseid. Neile hüvitatakse reisi- ja majutuskulud.

Koordineerimiskeskused korraldavad ühistöö päevi, mille jooksul osalejad saavad vahetada infot riigipiire ületavate raskete organiseeritud kuritegude kohta.

Eurojustil on koostöölepingud paljude Euroopa Liidu väliste riikide, teiste ELi institutsioonide, ametite ja partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle hulgas on:

Kasusaajad

Eurojusti peamised partnerid on liikmesriikide ametiasutused. Eurojust ühendab õiguskaitseasutusi ja prokuratuure, et nad saaksid edukalt võidelda kahte või enamat liikmesriiki hõlmavate raskete organiseeritud kuritegude vastu.

Kontaktandmed: 

Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksus(Eurojust)

Kontaktandmed

Aadress: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Faks: 
+31 70 412 50 05