Euroopa Liit

Eurojust

Ülevaade

 • Ülesanne: hõlbustada liikmesriikide ametiasutuste koostööd võitluses terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki.
 • Haldusdirektor: Nick Panagiotopoulos
 • Liikmed: Eurojusti kolleegiumis on üks liige igast ELi riigist
 • Asutamisaasta: 2002
 • Töötajad: 240
 • Asukoht: Haag (Madalmaad)
 • Veebisait: Eurojust

Eurojust hõlbustab liikmesriikide ametiasutuste vahelist õigusalast kooskõlastamist ja koostööd võitluses terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte riiki.

Mida see teeb?

Eurojust abistab liikmesriike võitluses terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude vastu, mis hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki, järgmiselt:

 • koordineerib uurimist ja süüdistuse esitamist kriminaalasjades, mis hõlmavad vähemalt kahte liikmesriiki;
 • aitab lahendada kohtualluvuse konflikte;
 • aitab koostada ja rakendada Euroopa Liidu õigusakte, nagu Euroopa vahistamismääruseid ning vara konfiskeerimise või arestimise otsuseid.

Nende ülesannete täitmiseks Eurojust:

 • korraldab koordineerimiskoosolekuid;
 • saadab eksperte ühistesse uurimisrühmadesse ning rahastab nende tööd;
 • korraldab koordineerimiskeskuste tööd.

Samuti korraldab Eurojust Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku, ühiste uurimisrühmade võrgustiku ja genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutusele võtmise võrgustiku (genotsiidivastane võrgustik) sekretariaatide tööd.

Struktuur

Eurojusti strateegilise juhtimise organisse (kolleegium) kuulub üks vanemprokurör või kohtunik igast ELi liikmesriigist. Iga liikmesriigi esindaja juhib oma riigi büroo tööd.

Haldustööd juhib haldusdirektor.

Eurojustil on ka andmekaitseametnik, kes töötab haldusdirektorist sõltumatult.

Kuidas see toimib?

Igal aastal Eurojust:

 • tegeleb järjest suurema arvu kriminaalasjadega (praegu on neid töös üle 2300);
 • korraldab ligikaudu 250 koordineerimiskoosolekut ja juhib 10 koordineerimiskeskuse tööd.

Eurojusti koordineerimiskoosolekutel saavad kokku prokurörid, kohtunikud ja õiguskaitseametnikud. Nad saavad kasutada Eurojusti eriteadmisi, töövahendeid ning tõlketeenuseid. Neile hüvitatakse reisi- ja majutuskulud.

Koordineerimiskeskused korraldavad ühistöö päevi, mille jooksul osalejad saavad vahetada teavet riigipiire ületavate raskete organiseeritud kuritegude kohta.

Eurojustil on koostöölepingud paljude Euroopa Liidu väliste riikide, teiste ELi institutsioonide, ametite ja partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle hulgas on:

Kes saavad kasu?

Eurojusti peamised partnerid on liikmesriikide ametiasutused. Eurojust ühendab õiguskaitseasutusi ja prokuratuure, et nad saaksid edukalt võidelda kahte või enamat liikmesriiki hõlmavate raskete organiseeritud kuritegude vastu.

Kontaktandmed

Eurojust

Kontaktandmed

Aadress

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Back to top