Европейски съюз

Звено на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

Звено на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

Преглед

 • Роля: подпомага сътрудничеството между националните органи в борбата срещу тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС
 • Административен директор: Клаус Раквиц
 • Членове: колегиален орган на Евроюст, по 1 член от всяка страна от ЕС
 • Създадено: 2002 г.
 • Брой на служителите: 240
 • Местоположение: Хага (Нидерландия)
 • Уебсайт: Евроюст

Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) подпомага съдебното координиране и сътрудничество между националните органи в борбата с тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС.

С какво се занимава

Звеното подпомага борбата на страните от ЕС срещу организираната престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС, като:

 • координира разследванията и наказателните преследвания с участието на поне 2 държави
 • помага за разрешаване на конфликти, свързани с юрисдикцията
 • улеснява изготвянето и прилагането на правните инструменти на ЕС, като европейските заповеди за арест и заповедите за конфискация и замразяване.

За целта Евроюст:

 • провежда координационни заседания
 • финансира и осигурява експертно участие в съвместни екипи за разследване
 • организира координационни центрове.

В рамките на Евроюст работят и секретариатите на Европейската съдебна мрежа, на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежа по въпросите на геноцида).

Структура

Органът, който отговаря за изготвянето на политиката на Евроюст (колегиалният орган) включва по един висш представител от всяка страна от ЕС. Всеки от тези национални представители отговаря за едно национално бюро.

Администрацията се ръководи от административен директор.

Също така има длъжностно лице за защита на данните, което работи независимо от административния директор.

Как функционира

Всяка година Евроюст:

 • работи по все повече случаи (в момента почти 2000)
 • провежда близо 200 координационни заседания и ръководи 10 координационни центъра.

В координационните заседания на Евроюст участват прокурори, съдии и полицейски служители. Те се възползват от опита, инфраструктурата и преводаческите служби на звеното. Разходите за пътуване и настаняване се възстановяват.

В координационните центрове се провеждат дни на съвместни действия, по време на които участниците обменят информация във връзка с тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна.

Евроюст има споразумения за сътрудничество с много страни извън ЕС, с институции, агенции и партньори на ЕС, както и с международни организации, включително:

Кой има полза от това

Националните органи са основните партньори на Евроюст. Евроюст свързва правоприлагащите органи и прокурорите, като им помага да се борят с тежката организирана престъпност, която засяга две или повече страни от ЕС.

Координати за връзка: 

Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието(Евроюст)

Координати за връзка

Адрес: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Тел: 
+31 70 412 50 00
Факс: 
+31 70 412 50 05