Europeiska Unionen

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Översikt

 • Uppgift: Ge forskningsbaserat underlag till EU:s social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik
 • Direktör: Juan Menéndez-Valdés
 • Inrättad: 1975
 • Antal anställda: 100
 • Plats: Dublin (Irland)
 • Webbplats: Eurofound

Eurofound bidrar med kunskap när EU utformar sin social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Fonden inrättades 1975 för att bidra till politiska åtgärder som ska leda till bättre livskvalitet och arbetsvillkor i ett rättvist och konkurrenskraftigt EU.

Verksamhet

Fondens huvuduppgifter:

 • Forskar om arbets- och sysselsättningsrelaterade frågor och sociala frågor.
 • Informerar beslutsfattare i medlemsländerna och på EU-nivå om resultaten.

Man driver också forskningsprojekt och genomför tre europeiska undersökningar om

Fonden har tre observatorier som ger aktuell information om

Arbetet bildar underlag till politiska insatser som initiativet om ungdomsarbetslöshet och ungdomsgarantin.

Fonden sprider sina rön och kunskaper genom

Organisation

Eurofound har omkring 100 anställda som arbetar med samhällsekonomisk forskning, kommunikation och förvaltning. Direktören och den biträdande direktören är ansvariga inför styrelsen som består av företrädare för arbetsgivare, arbetstagare, EU-ländernas regeringar och kommissionen. Styrelsen sammanträder minst en gång om året för att diskutera och anta arbetsprogram och årsbudget.

Styrelsen har också observatörer från Efta-länderna. Presidiet bistår styrelsen och sammanträder varannan månad.

Eurofound har även ett Brysselkontor som ska informera om fondens forskning på EU-nivå och stärka dess genomslag. Kontoret ska också övervaka det politiska beslutsfattandet.

Arbetssätt

Vart fjärde år ser Eurofound över sina strategier och mål och utarbetar ett fyraårigt arbetsprogram efter omfattande samråd med styrelsen och EU-institutionerna. Programmet för 2017–2020 omfattar ett arbetsprogram för varje år under programperioden. Fonden driver projekten i arbetsprogrammen med hjälp av den forskning och övervakning som beskrivs ovan.

Forskningen och kommunikationen bedrivs i nära samarbete med andra EU-byråer:

Målgrupper

Den viktigaste målgruppen är beslutsfattare på EU-nivå, särskilt

 • EU-institutionerna
 • arbetsgivarorganisationer på EU-nivå
 • fackföreningar på EU-nivå.

Eurofound försöker också påverka

 • nationella myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och civilsamhällesorganisationer
 • parlament
 • forskningsinstitut
 • universitet och högskolor.
Kontaktuppgifter till

Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor(Eurofound)

Kontaktuppgifter till

Adress

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tfn
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top