Europeiska Unionen

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Översikt

 • Uppgift: Ge forskningsbaserat underlag till EU:s social- och arbetsmarknadspolitik
 • Direktör: Juan Menéndez-Valdés
 • Inrättad: 1975
 • Antal anställda: 99
 • Plats: Dublin (Irland)
 • Webbplats: Eurofound

Eurofound bidrar med forskningsrön och kunskap när EU utformar sin social- och arbetsmarknadspolitik. Målet är bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa.

Vad gör Eurofound?

Fondens huvuduppgifter:

 • Forskar om arbetsrelaterade och sociala frågor.
 • Informerar beslutsfattare i medlemsländerna och på EU-nivå om resultaten.

Man driver också forskningsprojekt och genomför tre europeiska undersökningar om

Fonden har två observatorier som ger aktuell information om

Arbetet bildar underlag till politiska insatser som initiativet om ungdomsarbetslöshet och ungdomsgarantin.

Fonden sprider sina rön och kunskaper genom

 • publikationer i tryck och på nätet
 • sin webbplats och sociala medier
 • seminarier och konferenser
 • besöksprogram.

Organisation

Eurofounds direktör och biträdande direktör är ansvariga inför styrelsen med 87 ledamöter:

 • 84 företrädare för EU-ländernas regeringar, arbetsgivare och arbetstagare
 • 3 företrädare för EU-kommissionen.

Styrelsen har också observatörer från Efta-länderna. Den sammanträder en gång om året för att diskutera och anta arbetsprogrammet och årsbudgeten.

Presidiet bistår styrelsen och sammanträder oftare.

Hur arbetar Eurofound?

Vart fjärde år ser Eurofound över sina strategier och mål och utarbetar ett fyraårigt arbetsprogram efter omfattande samråd med styrelsen och EU-institutionerna. Det finns också ett detaljerat årligt arbetsprogram. Fonden driver projekten i arbetsprogrammet med hjälp av den forskning och övervakning som beskrivs ovan.

Forskningen och kommunikationen bedrivs i nära samarbete med andra EU-byråer:

Vem gynnas?

Den viktigaste målgruppen är beslutsfattare på EU-nivå, särskilt

 • EU-institutionerna
 • arbetsgivarorganisationer på EU-nivå
 • fackföreningar på EU-nivå.

Andra organisationer kan också dra nytta av fondens arbete, t.ex.

 • nationella myndigheter och arbetsgivar- och fackföreningar
 • parlament
 • forskningsinstitut
 • universitet och högskolor.

Eurofounds arbete – aktuella bidrag till beslut och politik

 

Kontaktuppgifter till: 

Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor(Eurofound)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tfn: 
+353 1 204 31 00
Fax: 
+353 1 282 64 56
Back to top