Evropska unija

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Pregled

 • Naloga: na podlagi raziskav pripravlja podatke in informacije za socialne, zaposlitvene in z delom povezane politike
 • Direktor: Juan Menéndez-Valdés
 • Leto ustanovitve: 1975
 • Število zaposlenih: 100
 • Sedež: Dublin (Irska)
 • Spletišče: Eurofound

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je agencija Evropske unije, ki ima nalogo zagotoviti znanje za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik. Eurofound je bil ustanovljen leta 1975, da bi prispeval k oblikovanju učinkovitih politik, ki bodo omogočile boljšo kakovost življenja in dela v pravični in konkurenčni Evropi.

Naloge

Osnovno delo Eurofunda je:

 • raziskovanje socialnih vprašanj ter vprašanj v zvezi z zaposlovanjem in delom
 • seznanjanje snovalcev politike EU in držav članic z rezultati raziskav

Agencija vodi raziskovalne projekte in 3 ankete na ravni EU o:

Ima 3 opazovalne centre, ki zbirajo najnovejše podatke o:

Informacije agencije so temelj za pripravo ukrepov politike, kot sta denimo nedavni evropski pobudi za reševanje brezposelnosti mladih in jamstva za mlade.

Agencija ugotovitve raziskav in relevantne podatke za politiko posreduje in objavlja:

Sestava

Eurofound ima približno 100 zaposlenih, specializiranih za socialno-ekonomske raziskave, komunikacijo in javno upravo. Agencijo vodita direktor in namestnik direktorja, ki poročata upravnemu odboru. Upravni odbor sestavljajo predstavniki delodajalcev, delavcev, vlad držav EU in Komisije. Odbor se sestane najmanj enkrat na leto, da razpravlja in sprejme večletni in letni delovni program in letni proračun.

V upravnem odboru sodelujejo tudi opazovalci iz držav Efte (Evropsko združenje za prosto trgovino). Biro, izvršni del odbora, se sestane na dva meseca, da olajša delo upravnega odbora.

Eurofound ima tudi urad za zvezo v Bruslju, katerega dvojna vloga je krepiti prepoznavnost in vpliv Eurofoundovih raziskav na ravni EU ter spremljati razvoj in oblikovanje politik.

Delovanje

Fundacija vsake štiri leta pregleda svojo strategijo in zastavljene cilje. Na podlagi različnih posvetovanj z upravnim odborom in institucijami EU pripravi štiriletni programski dokument. Večletni program za obdobje 2017–2020 določa specifični delovni program za vsako leto programskega obdobja. Letni delovni program izvaja z zgoraj navedenimi raziskovalnimi projekti in anketami.

Eurofund vodi skupne raziskovalne in komunikacijske dejavnosti s sorodnimi agencijami:

Koristi

Delo Eurofounda je namenjeno predvsem snovalcem politike na ravni EU:

 • institucijam EU
 • delodajalcem na ravni EU
 • sindikatom na ravni EU

Eurofund poskuša vplivati tudi na:

 • nacionalne vlade, organizacije delodajalcev, sindikate in organizacije civilne družbe
 • parlamente
 • raziskovalne ustanove
 • univerze
Kontaktni podatki

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(Eurofound)

Kontaktni podatki

Naslov

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top