Evropska unija

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Pregled

 • Naloga: Na podlagi raziskav pripravlja podatke in informacije za socialne, zaposlitvene in z delom povezane politike
 • Direktor: Juan Menéndez-Valdés
 • Leto ustanovitve: 1975
 • Število zaposlenih: 100
 • Sedež: Dublin (Irska)
 • Spletišče: Eurofound

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je agencija Evropske unije, ki v skladu z Uredbo (EU) 2019/127 zagotavlja znanje za pomoč pri razvoju socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik

Naloge

Glavne dejavnosti Eurofunda so:

 • izvajanje raziskav na področju socialnih zadev, zaposlovanja ter zadev, povezanih z delom
 • sporočanje rezultatov in zaključkov raziskav snovalcem politik na nacionalni ravni in ravni EU, da bi jim pomagali oblikovati politike, ki bodo izboljšale življenjske in delovne pogoje, razviti politike zaposlovanja in spodbujati socialni dialog
 • lajšanje izmenjave znanja med osebami, vključenimi v to področje tako na ravni EU kot na nacionalni ravni

Agencija vodi raziskovalne projekte in 3 ankete na ravni EU o:

Ima 3 opazovalne centre, ki zbirajo najnovejše podatke o:

Informacije agencije so temelj za pripravo ukrepov politike, kot so direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, evropske pobude za reševanje brezposelnosti mladih in jamstvo za mlade.

Eurofund razširja ugotovitve raziskav in relevantne podatke za politiko:

Sestava

V agenciji je zaposlenih približno 100 strokovnjakov s področja socialno-ekonomskih raziskav, komunikacije in javne uprave. Eurofound upravlja izvršni direktor, ki poroča upravnemu odboru, in namestnik direktorja, ki poroča izvršnemu direktorju. 

Upravni odbor sestavljajo:

 • predstavniki vlad in socialni partnerji (delodajalci in sindikati) iz vsake države članice EU
 • predstavniki Evropske komisije
 • neodvisni strokovnjak, ki ga imenuje Evropski parlament 

Odbor se sestane najmanj enkrat na leto, da razpravlja in sprejme večletni in letni delovni program ter letni proračun. V upravnem odboru sodelujejo tudi opazovalci iz Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice.  

Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat letno, da olajša delo upravnega odbora.

Eurofound ima tudi urad za zvezo v Bruslju, katerega vloga je krepiti prepoznavnost in vpliv Eurofoundovih raziskav na ravni EU ter spremljanje razvoja in oblikovanja politik.

Delovanje

Na podlagi obsežnih posvetovanj z upravnim odborom in institucijami EU pripravi štiriletni programski dokument. 

Večletni program za obdobje 2017–2020

Letni delovni program izvaja z zgoraj navedenimi raziskovalnimi projekti in anketami.

Eurofund vodi skupne raziskovalne in komunikacijske dejavnosti s sorodnimi agencijami:

Koristi

V glavnem Eurofund koristi snovalcem politik na ravni EU:

 • institucijam EU
 • delodajalcem na ravni EU
 • sindikatom na ravni EU

Njegovo delo je pomembno tudi za:

 • nacionalne vlade, organizacije delodajalcev, sindikate in organizacije civilne družbe
 • parlamente
 • raziskovalne ustanove
 • univerze
Kontaktni podatki

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer(Eurofound)

Kontaktni podatki

Naslov

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top