Európska únia

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Prehľad

 • Úloha: prostredníctvom vstupov založených na výskume prispieva k vytváraniu politík v oblasti sociálnych záležitostí, zamestnanosti a práce.
 • Riaditeľ: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok zriadenia: 1975
 • Počet zamestnancov: 100
 • Sídlo: Dublin (Írsko)
 • Webové sídlo: Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať znalosti, a tým pomáhať rozvoju lepších sociálnych politík, politík zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975 s cieľom prispieť k účinným politikám, ktoré povedú k zlepšeniu kvality života a práce v spravodlivej a konkurencieschopnej Európe.

Čo robí Eurofound?

Hlavné činnosti nadácie Eurofound:

 • uskutočňovať výskum v oblasti sociálnych záležitostí, zamestnanosti a práce,
 • poskytovať výsledky tvorcom politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Eurofound realizuje výskumné projekty a 3 celoeurópske prieskumy zamerané na:

Eurofound prevádzkuje 3 monitorovacie strediská s cieľom poskytovať aktuálne informácie o:

Výsledky činnosti tejto nadácie sa využívajú ako podklady pri príprave politík – ako sú napríklad nedávne európske iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí.

Nadácia Eurofound šíri výsledky svojich výskumov a politicky relevantné poznatky prostredníctvom:

Štruktúra

Eurofound má približne 100 zamestnancov, ktorí sa špecializujú na sociálno-ekonomický výskum, komunikáciu a verejnú správu. Riadi ho riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa, ktorí predkladajú správy riadiacej rade. Riadiacu radu tvoria zástupcovia zamestnávateľov, pracovníkov, vlád členských štátov EÚ a Komisie. Rada sa schádza aspoň raz ročne, aby prediskutovala a schválila viacročný a ročný pracovný program a ročný rozpočet.

V rade sú aj zástupcovia z krajín EZVO (Európskeho združenia voľného obchodu) ako pozorovatelia. Úlohy výkonného orgánu vykonáva predsedníctvo, ktoré zasadá každé dva mesiace s cieľom podporovať činnosť riadiacej rady.

Eurofound má kontaktnú kanceláriu v Bruseli, ktorej úlohou je jednak posilniť viditeľnosť a vplyv výskumu nadácie Eurofound na úrovni EÚ a rovnako tak monitorovať vývoj tvorby politík.

Ako funguje Eurofound?

Nadácia Eurofound každé 4 roky prehodnocuje svoju stratégiu a ciele. Po rozsiahlych konzultáciách s riadiacou radou a inštitúciami EÚ nadácia zostavuje štvorročný programový dokument. Vo viacročnom programe na roky 2017 – 2020 sa stanovuje osobitný pracovný program na každý rok programového obdobia. Eurofound vykonáva projekty stanovené v ročnom pracovnom programe prostredníctvom výskumných a monitorovacích zdrojov uvedených v predchádzajúcom texte.

Nadácia úzko spolupracuje v oblasti spoločného výskumu a komunikačných činností so sesterskými agentúrami:

Kto má z činnosti nadácie Eurofound osoh?

Hlavnou cieľovou skupinou nadácie Eurofound sú tvorcovia politík na úrovni EÚ, konkrétne:

 • inštitúcie EÚ,
 • zamestnávatelia na úrovni EÚ,
 • odborové zväzy na úrovni EÚ.

Eurofound sa takisto snaží ovplyvňovať:

 • vlády členských štátov, organizácie zamestnávateľov, odborové zväzy a organizácie občianskej spoločnosti,
 • parlamenty,
 • výskumné ústavy,
 • univerzity.
Kontaktné údaje

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(Eurofound)

Kontaktné údaje

Adresa

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top