Európska únia

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Prehľad

 • Úloha: Prostredníctvom vstupov založených na výskume prispievať k vytváraniu politík v oblasti sociálnych záležitostí, zamestnanosti a práce
 • Riaditeľ: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok zriadenia: 1975
 • Počet zamestnancov: 100
 • Sídlo: Dublin (Írsko)
 • Webové sídlo: Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra Európskej únie (EÚ), ktorej úlohou je poskytovať znalosti, a tým pomáhať rozvoju sociálnych politík, politík zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou podľa nariadenia (EÚ) 2019/127.

Čo robí Eurofound?

Hlavné činnosti nadácie Eurofound:

 • uskutočňovať výskum v oblasti sociálnych záležitostí, zamestnanosti a práce
 • poskytovať tvorcom politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni výsledky výskumu s cieľom pomôcť im pripraviť politiky, ktoré povedú k zlepšeniu podmienok života a práce, rozvoju politík zamestnanosti a podpore sociálneho dialógu
 • uľahčiť výmenu poznatkov medzi ľuďmi zapojenými do činnosti v tejto oblasti na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Eurofound realizuje výskumné projekty a 3 celoeurópske prieskumy zamerané na:

Eurofound prevádzkuje 3 monitorovacie strediská s cieľom poskytovať aktuálne informácie o:

Výsledky činnosti Eurofoundu sa využívajú ako podklady pri tvorbe politík, ako napríklad smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, európskych iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých ľudí.

Nadácia Eurofound šíri výsledky svojich výskumov a poznatky týkajúce sa politík rôznymi spôsobmi:

Štruktúra

Eurofound má približne 100 zamestnancov, ktorí sa špecializujú na socio-ekonomický výskum, komunikáciu a verejnú správu. Riadi ho výkonný riaditeľ, ktorý predkladá správy riadiacej rade, a zástupca riaditeľa, ktorý podáva správy výkonnému riaditeľovi. 

Riadiaca rada pozostáva:

 • zo zástupcov vlád a sociálnych partnerov (zamestnávateľov a odborov) v každom členskom štáte EÚ,
 • zo zástupcov Európskej komisie,
 • z jedného nezávislého odborníka vymenovaného Európskym parlamentom. 

Rada sa schádza aspoň raz ročne, aby prediskutovala a schválila viacročný a ročný pracovný program a ročný rozpočet. V rade sú aj zástupcovia z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska ako pozorovatelia. 

Výkonná rada zasadá aspoň 3-krát ročne, aby podporila činnosť riadiacej rady.

Nadácia Eurofound má aj kontaktnú kanceláriu v Bruseli (BLO), ktorej úlohou je posilniť viditeľnosť a vplyv výskumu nadácie Eurofound na úrovni EÚ a monitorovať vývoj tvorby politík.

Ako funguje Eurofound?

Po rozsiahlych konzultáciách s riadiacou radou a inštitúciami EÚ nadácia zostavuje každé štyri roky svoj programový dokument. 

Viacročný program na roky 2017 – 2020

Eurofound vykonáva projekty stanovené v ročnom pracovnom programe prostredníctvom výskumných a monitorovacích zdrojov uvedených v predchádzajúcom texte.

Nadácia úzko spolupracuje v oblasti spoločného výskumu a komunikačných činností so sesterskými agentúrami:

Kto má z činnosti nadácie Eurofound osoh?

Najmä subjekty s rozhodovacou právomocou na úrovni EÚ:

 • inštitúcie EÚ,
 • zamestnávatelia na úrovni EÚ,
 • odborové zväzy na úrovni EÚ.

Eurofound popritom pomáha:

 • vládam členských štátov, organizáciám zamestnávateľov, odborovým zväzom a organizáciám občianskej spoločnosti,
 • parlamentom,
 • výskumným ústavom,
 • univerzitám.
Kontaktné údaje

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(Eurofound)

Kontaktné údaje

Adresa

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top