Európska únia

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Prehľad

 • Úloha: prostredníctvom vstupov založených na výskume prispieva k vytváraniu politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí.
 • Riaditeľ: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok zriadenia: 1975
 • Počet zamestnancov: 99
 • Sídlo: Dublin (Írsko)
 • Webové sídlo: Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) pomáha prostredníctvom svojich výsledkov a znalostí založených na výskume vytvárať politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí. Konečným cieľom je prispieť k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Čo robí Eurofound?

Hlavné činnosti nadácie Eurofound:

 • uskutočňovať výskum v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí,
 • poskytovať výsledky tvorcom politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Realizuje výskumné projekty a 3 celoeurópske prieskumy zamerené na:

Eurofound prevádzkuje 2 monitorovacie strediská s cieľom poskytovať aktuálne informácie o:

Výsledky jej práce sa využívajú ako podklady založené na dôkazoch pri príprave politiky – ako sú napríklad nedávne európske iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí.

Nadácia Eurofound šíri výsledky svojich výskumov a politicky relevantné poznatky prostredníctvom:

 • tlačených a online publikácií,
 • vlastného webového sídla a sociálnych médií,
 • seminárov a konferencií,
 • vlastného programu návštevníkov.

Štruktúra

Riaditeľ a zástupca riaditeľa nadácie Eurofound sa zodpovedajú tripartitnej riadiacej rade, ktorá má 87 členov:

 • 84 zástupcov vlád krajín EÚ, zamestnávateľov a zamestnancov,
 • 3 osoby zastupujúce Európsku komisiu.

Súčasťou riadiacej rady sú aj zástupcovia krajín EZVO ako pozorovatelia. Rada sa schádza aspoň raz ročne, aby prediskutovala a schválila pracovný program a ročný rozpočet.

Úlohy výkonného orgánu má predsedníctvo, ktoré zasadá niekoľkokrát za rok a podporuje činnosť riadiacej rady.

Ako funguje Eurofound?

Nadácia Eurofound každé 4 roky prehodnocuje svoju stratégiu a ciele. Po rozsiahlych konzultáciách s riadiacou radou a inštitúciami EÚ nadácia zostavuje 4-ročný pracovný program. V nadväznosti naň pripravuje podrobné ročné pracovné programy. Eurofound vykonáva projekty zahrnuté do ročného pracovného programu prostredníctvom výskumných a monitorovacích zdrojov uvedených v predchádzajúcom texte.

Nadácia úzko spolupracuje v oblasti spoločného výskumu a komunikačných činností so sesterskými agentúrami:

Kto má z činnosti nadácie osoh?

Hlavnou cieľovou skupinou sú tvorcovia politík na úrovni EÚ, konkrétne:

 • inštitúcie EÚ,
 • zamestnávatelia na úrovni EÚ,
 • odborové zväzy na úrovni EÚ.

Medzi iné organizácie, ktoré využívajú služby nadácie, patria:

 • národné vlády, organizácie zamestnávateľov a odborové organizácie,
 • parlamenty,
 • výskumné ústavy,
 • univerzity.

Prehľad výstupov pre tvorcov politiky z uplynulého obdobia.

 

Back to top