Unia Europejska

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Informacje ogólne

 • Zadania: wnosi aktywny wkład w politykę społeczną, zatrudnienia i związaną z rynkiem pracy w oparciu o wyniki badań naukowych
 • Dyrektor: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok powstania: 1975
 • Liczba pracowników: 100
 • Siedziba: Dublin (Irlandia)
 • Strona internetowa: Eurofound

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest agencją Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy w celu wspierania polityki społecznej i zatrudnienia oraz innego rodzaju obszarów polityki związanych z rynkiem pracy. Eurofound powołano do życia w 1975 r. w celu kształtowania skutecznej polityki prowadzącej do poprawy jakości życia i pracy w uczciwej i konkurencyjnej Europie.

Czym zajmuje się Eurofound?

Najważniejsze zadania:

 • prowadzenie badań dotyczących kwestii społecznych oraz związanych z zatrudnieniem i rynkiem pracy
 • przekazywanie wyników swoich badań politykom krajowym i unijnym.

Eurofound realizuje projekty badawcze i trzy ogólnoeuropejskie badania opinii społecznej dotyczące:

Prowadzi też trzy obserwatoria, które zapewniają aktualne informacje na temat:

Wyniki prac agencji służą jako podstawa do kształtowania polityki – tak jak miało to niedawno miejsce w przypadku unijnych inicjatyw dotyczących bezrobocia wśród młodych ludzi i gwarancji dla młodzieży.

Eurofound rozpowszechnia wyniki swoich badań i związaną z nimi fachową wiedzę za pośrednictwem:

Struktura

Eurofound zatrudnia około 100 pracowników specjalizujących się w badaniach społeczno-gospodarczych, komunikacji i administracji publicznej. Agencją zarządzają dyrektor i zastępca dyrektora, którzy podlegają zarządowi. Zarząd składa się z przedstawicieli pracodawców, pracowników, rządów państw UE oraz Komisji. Członkowie zarządu spotykają się co najmniej raz do roku, aby przedyskutować i zatwierdzić wieloletnie i roczne programy prac oraz roczny budżet.

W zarządzie zasiadają również w charakterze obserwatorów przedstawiciele krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Rada wykonawcza, czyli prezydium, spotyka się co dwa miesiące, aby ułatwić prace zarządowi.

Eurofound prowadzi również biuro łącznikowe w Brukseli, którego zadaniem jest zwiększanie widoczności i wpływu badań realizowanych przez Eurofound na szczeblu UE oraz monitorowanie postępów w kształtowaniu polityki.

W jaki sposób działa Eurofound?

Co cztery lata Eurofound dokonuje przeglądu swojej strategii i wyznacza sobie cele na kolejne lata. Po szeroko zakrojonych konsultacjach z zarządem oraz instytucjami UE opracowuje czteroletni dokument programowy. W programie wieloletnim na lata 2017–2020 określono szczegółowy program prac na każdy rok okresu programowania. Eurofound realizuje projekty przewidziane w rocznym programie prac, wykorzystując wyżej wspomniane zasoby z zakresu badań naukowych i monitorowania.

Przy realizacji badań naukowych i działań informacyjnych Eurofound ściśle współpracuje z agencjami zajmującymi się podobną tematyką. Te agencje to:

Komu pomaga Eurofound?

Główną grupą docelową agencji są podmioty zaangażowane w proces kształtowania polityki na poziomie UE, a konkretnie:

 • instytucje UE
 • pracodawcy na poziomie UE
 • związki zawodowe na poziomie UE.

Eurofound dąży również do wywierania wpływu na:

 • rządy krajowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
 • parlamenty
 • instytuty badawcze
 • uniwersytety.
Dane kontaktowe

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(Eurofound)

Dane kontaktowe

Adres

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Back to top