Unia Europejska

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Informacje ogólne

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest agencją Unii Europejskiej (UE) zapewniającą doradztwo w kształtowaniu polityki społecznej i polityki zatrudnienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/127.

Czym zajmuje się Eurofound?

Najważniejsze zadania:

 • prowadzenie badań w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia
 • informowanie osób podejmujących decyzje polityczne w UE i w krajach członkowskich o wynikach badań, aby pomóc im w kształtowaniu polityki na rzecz poprawy warunków życia i pracy oraz polityki zatrudnienia i w promowaniu dialogu społecznego
 • ułatwianie wymiany wiedzy osobom zajmującym się tym obszarem polityki w UE i na szczeblu krajowym.

Eurofound realizuje projekty badawcze i trzy ogólnoeuropejskie badania opinii społecznej dotyczące:

Prowadzi też trzy obserwatoria, które zapewniają aktualne informacje na temat:

Działania agencji stanowią podstawę dowodową dla kształtowania polityki – np. dla opracowania dyrektywy UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dla europejskich inicjatyw na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży oraz dla programu „gwarancja dla młodzieży”.

Eurofound rozpowszechnia wyniki swoich badań i fachową wiedzę potrzebną do kształtowania polityki w formie:

Struktura

Eurofound zatrudnia ok. 100 specjalistów w dziedzinie badań społeczno-ekonomicznych, komunikacji społecznej i administracji publicznej. Na czele agencji stoi dyrektor wykonawczy, który podlega zarządowi, oraz zastępca dyrektora, który podlega bezpośrednio dyrektorowi wykonawczemu. 

Zarząd składa się z:

 • przedstawicieli rządów i partnerów społecznych (pracodawców i związków zawodowych) w każdym państwie członkowskim UE,
 • przedstawicieli Komisji Europejskiej,
 • jednego niezależnego eksperta powołanego przez Parlament Europejski. 

Zarząd spotyka się co najmniej raz do roku, aby przedyskutować i zatwierdzić wieloletnie i roczne programy prac oraz roczny budżet. Rolę obserwatorów w zarządzie pełnią również przedstawiciele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. 

Rada wykonawcza zbiera się co najmniej trzy razy w roku i przygotowuje prace zarządu.

Eurofound prowadzi również Biuro łącznikowe w Brukseli, które dba o widoczność badań Eurofoundu i ich praktyczne wykorzystanie oraz monitoruje proces kształtowania polityki.

W jaki sposób działa Eurofound?

Co cztery lata, po szeroko zakrojonych konsultacjach z zarządem oraz instytucjami UE, Eurofound opracowuje dokument programowy. 

Program wieloletni na lata 2017–2020

Eurofound realizuje projekty przewidziane w rocznym programie prac, wykorzystując wyżej wspomniane zasoby z zakresu badań naukowych i monitorowania.

Przy realizacji badań naukowych i działań informacyjnych ściśle współpracuje z agencjami zajmującymi się podobną tematyką. Te agencje to:

Komu pomaga Eurofound?

Główną grupą docelową są podmioty zaangażowane w proces podejmowania decyzji na szczeblu UE:

 • instytucje UE
 • pracodawcy na poziomie UE
 • związki zawodowe na poziomie UE.

Eurofound pomaga również:

 • rządom krajowym, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego
 • parlamentom
 • instytucjom badawczym
 • uczelniom wyższym.
Dane kontaktowe

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(Eurofound)

Dane kontaktowe

Adres

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Back to top