Eiropas Savienība

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Īss apraksts

 • Uzdevums: pamatojoties uz pētījumiem, palīdzēt izstrādāt sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistītu politiku.
 • Direktors: Huans Menendess-Valdess [Juan Menéndez-Valdés]
 • Dibināšanas gads: 1975
 • Darbinieki: 100
 • Atrašanās vieta: Dublina (Īrija)
 • Tīmekļa vietne: Eurofound

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir nodrošināt zināšanas, lai palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un darba lietu politiku. Eurofound izveidoja 1975. gadā, uzdodot šai aģentūrai palīdzēt veidot efektīvu politiku, kas uzlabo dzīves un darba kvalitāti taisnīgā un konkurētspējīgā Eiropā.

Ko dara Eurofound?

Eurofound pamatdarbs ir:

 • pētīt sociālos un ar nodarbinātību un darbu saistītus jautājumus,
 • darīt zināmus šo pētījumu rezultātus ES un valstu politikas veidotājiem.

Tas īsteno pētniecības projektus un trīs ES mēroga apsekojumus:

Tas vada trīs novērošanas centrus, kas sniedz aktuālu informāciju:

Fonds iegūst faktu materiālu, kuru izmanto politikas veidošanā – piemēram var minēt kaut vai nesenās Eiropas iniciatīvas jauniešu bezdarba novēršanai un Garantiju jauniešiem.

Eurofound izplata savu pētījumu rezultātus un politikas veidošanā noderīgas zināšanas, izmantojot:

Struktūra

Eurofound strādā apmēram 100 darbinieku, kas specializējušies sociālekonomiskajā pētniecībā, komunikācijā un valsts pārvaldē. To vada direktors un direktora vietnieks. Savukārt viņi atskaitās administratīvajai valdei. Valdē strādā darba devēju, darba ņēmēju, ES valstu valdību un Eiropas Komisijas pārstāvji. Valdes sapulces notiek vismaz reizi gadā, tajās apspriež un pieņem daudzgadu un gada darba programmas un gada budžetu.

Valdē kā novērotāji darbojas arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu pārstāvji. Izpildvalde, ko dēvē par Biroju, tiekas ik pēc diviem mēnešiem. Tā palīdz strādāt administratīvajai valdei.

Eurofound arī uztur Briseles Sadarbības biroju, kuram ir divkāršs uzdevums – veicināt Eurofound pētījumu pamanāmību un ietekmi ES līmenī un novērot politikas veidošanas tendences.

Kā strādā Eurofound?

Ik pēc 4 gadiem Eurofound pārskata savu stratēģiju un mērķus. Pēc plašām apspriedēm ar administratīvo valdi un ES iestādēm fonds izveido 4 gadu darba programmu. Daudzgadu programmā 2017.–2020. gadam izklāstīta konkrēta darba programma katram no šā perioda gadiem. Eurofound īsteno gada darba programmā ietvertos projektos, izmantojot iepriekš aprakstītos pētniecības un novērošanas resursus.

Eurofound veic kopīgus pētniecības un komunikācijas pasākumus, cieši sadarbojoties ar radniecīgām aģentūrām. Tās ir:

Kas ir ieguvēji?

Eurofound galvenā mērķgrupa ir ES līmeņa lēmumu pieņēmēji, proti:

 • ES iestādes,
 • ES līmeņa darba devēji,
 • ES līmeņa arodbiedrību grupas.

Šī aģentūra vēlas ietekmēt:

 • valstu valdības, darba devēju organizācijas, arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
 • parlamentus,
 • pētniecības institūtus,
 • augstskolas.
Kontaktinformācija

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds(Eurofound)

Kontaktinformācija

Adrese

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Ta-lr
+353 1 204 31 00
Fakss
+353 1 282 64 56
Back to top