Europos Sąjunga

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“)

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia tyrimais pagrįstus duomenis darbo ir socialinei politikai rengti
 • Direktorius: Juan Menéndez-Valdés
 • Įsteigta: 1975 m.
 • Darbuotojų: 99
 • Adresas: Dublinas (Airija)
 • Interneto svetainė Eurofound

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“) teikia tyrimų rezultatais pagrįstas išvadas ir žinias, siekdamas padėti rengti darbo ir socialinės srities politiką. Galutinis tikslas yra padėti planuoti ir kurti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas Europoje.

Kuo fondas užsiima?

Pagrindinė fondo veikla:

 • tirti socialinius ir su darbu susijusius klausimus;
 • apie rezultatus informuoti ES ir nacionalinės politikos formuotojus.

Fondas vykdo tiriamuosius projektus ir 3 Europos masto tyrimus, nagrinėja:

Jis pasitelkia 2 stebėjimo įstaigas, teikiančias naujausią informaciją apie:

Fondo veikla skirta parengti faktų bazei, kuria grindžiama politika, pavyzdžiui, nesenas Europos iniciatyvas dėl kovos su jaunimo nedarbu ir jaunimo garantijų.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas apie tyrimų rezultatus ir su politika susijusius duomenis informuoja:

 • spausdintiniuose ir elektroniniuose leidiniuose,
 • savo interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje,
 • seminaruose, konferencijose,
 • savo lankytojų programoje.

Struktūra

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas atsiskaito trišalei Administracinei valdybai, kurią sudaro 87 nariai:

 • 84 ES valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovai;
 • 3 Europos Komisijos atstovai.

Administracinėje valdyboje taip pat yra ELPA šalių atstovų, dalyvaujančių stebėtojų teisėmis. Ji susirenka bent kartą per metus, kad aptartų ir priimtų darbo programą bei metinį biudžetą.

Vykdomoji valdyba renkasi dažniau ir padeda dirbti Administracinei valdybai.

Kaip veikia Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas?

Kas 4 metus Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas iš naujo apsvarsto savo strategiją ir siekius. Po plačių konsultacijų su Vykdomąja valdyba ir ES institucijomis jis parengia 4 metų darbo programą. Po to parengiama išsami metinė darbo programa. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas vykdo metinėje darbo programoje numatytus projektus, naudodamasis minėtais tyrimų ir stebėjimo ištekliais.

Fondas bendrų mokslinių tyrimų ir komunikacijos veikloje glaudžiai bendradarbiauja su susijusiomis agentūroms:

Kam ši veikla naudinga?

Pagrindinė tikslinė grupė yra ES lygmens sprendimų priėmėjai, t. y.:

 • ES institucijos,
 • ES lygmens darbdaviai,
 • ES lygmens profesinių sąjungų grupės.

Kitos šiomis paslaugomis besinaudojančios organizacijos yra:

 • šalių vyriausybės, darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos,
 • parlamentai,
 • tyrimų institutai,
 • universitetai.

Naujausia veikla. padedanti priimti sprendimus ir formuoti politiką

 

Back to top