Europos Sąjunga

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“)

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia tyrimais pagrįstus duomenis socialinei, užimtumo ir darbo politikai rengti
 • Direktorius: Juan Menéndez-Valdés
 • Įsteigta: 1975 m.
 • Darbuotojų: 100
 • Adresas: Dublinas (Airija)
 • Interneto svetainė Eurofound

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“) yra Europos Sąjungos agentūra, kurios užduotis – teikti žinias, siekiant padėti rengti geresnę socialinės srities, užimtumo ir darbo politiką. Fondas įsteigtas 1975 m., kad padėtų vykdyti veiksmingą politiką, dėl kurios sąžiningoje ir konkurencingoje Europoje gerėtų gyvenimo ir darbo kokybė.

Kuo fondas užsiima?

Pagrindinė fondo veikla:

 • tirti socialinius, užimtumo ir su darbu susijusius klausimus,
 • apie rezultatus informuoti ES ir nacionalinės politikos formuotojus.

Fondas vykdo tiriamuosius projektus ir 3 Europos masto tyrimus tokiomis temomis:

Jis pasitelkia 3 stebėjimo įstaigas, teikiančias naujausią informaciją apie:

Fondas pateikia faktų, kuriais galima grįsti politiką, pavyzdžiui, neseniai pradėtas įgyvendinti Europos iniciatyvas dėl kovos su jaunimo nedarbu ir jaunimo garantijų.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas apie tyrimų rezultatus ir su politika susijusius duomenis informuoja:

Struktūra

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde dirba apie 100 žmonių, kurių specializacija – socialiniai ir ekonominiai moksliniai tyrimai, komunikacija ir viešasis administravimas. Jam vadovauja direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, kurie atskaitingi administracinei valdybai. Valdybą sudaro darbdavių, darbuotojų, ES vyriausybių ir Komisijos atstovai. Ji susirenka bent kartą per metus, kad aptartų ir priimtų daugiametes ir metines darbo programas bei metinį biudžetą.

Valdyboje taip pat yra ELPA (Europos laisvosios prekybos asociacijos) šalių atstovų, dalyvaujančių stebėtojų teisėmis. Vykdomoji valdyba renkasi kas du mėnesius ir padeda dirbti administracinei valdybai.

Fondas taip pat turi ryšių biurą Briuselyje, kurio vaidmuo dvejopas: didinti „Eurofound“ tyrimų matomumą ir poveikį ES lygmeniu ir stebėti politikos formavimo procesus.

Kaip fondas veikia?

Kas 4 metus Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas iš naujo apsvarsto savo strategiją ir siekius. Po plačių konsultacijų su vykdomąja valdyba ir ES institucijomis jis parengia ketverių metų programavimo dokumentą. Daugiametėje 2017–2020 m. programoje nustatyta konkreti kiekvienų programavimo laikotarpio metų darbo programa. Fondas vykdo metinėje darbo programoje numatytus projektus, naudodamasis minėtais tyrimų ir stebėjimo ištekliais.

Fondas bendrų mokslinių tyrimų ir komunikacijos veikloje glaudžiai bendradarbiauja su susijusiomis agentūroms:

Kam naudinga fondo veikla?

Pagrindinė Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo tikslinė grupė yra ES lygmens sprendimų priėmėjai, t. y.:

 • ES institucijos,
 • ES lygmens darbdaviai,
 • ES lygmens profesinių sąjungų grupės.

Fondas taip pat siekia daryti įtaką:

 • šalių vyriausybėms, darbdavių organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms,
 • parlamentams,
 • tyrimų institutams,
 • universitetams.
Kontaktiniai duomenys

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas(Eurofound)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top