Europska unija

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Pregled

 • Uloga: na temelju rezultata istraživanja pruža smjernice za razvoj socijalne politike, politike zapošljavanja i politike rada
 • Ravnatelj: Juan Menéndez-Valdés
 • Godina osnivanja: 1975.
 • Broj zaposlenih: 100
 • Lokacija: Dublin (Irska)
 • web-mjesto: Eurofound

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) agencija je Europske unije čija je zadaća pružiti znanje za doprinos u razvoju bolje socijalne politike, politike zapošljavanja i politike rada. Eurofound je osnovan 1975. kako bi pridonio djelotvornim politikama koje vode do bolje kvalitete života i rada u pravednoj i konkurentnoj Europi.

Čime se Eurofound bavi?

Glavne aktivnosti Eurofounda:

 • istraživanja o socijalnim pitanjima, pitanjima zapošljavanja i pitanjima povezanima s radom
 • prenošenje rezultata istraživanja oblikovateljima politika EU-a i država članica.

Eurofound provodi istraživačke projekte i tri ankete na razini EU-a o:

Eurofondova tri opservatorija pružaju najnovije informacije o:

Svojim radom Eurofound pribavlja podatke potrebne za donošenje politika kao što su nedavna europska Inicijativa za zapošljavanje mladih i program Garancija za mlade.

Rezultate istraživanja i saznanja relevantna za politiku Eurofound objavljuje:

Struktura

Eurofound zapošljava stotinjak stručnjaka specijaliziranih za socioekonomska istraživanja, komunikacije i javnu upravu. Agencijom upravljaju direktor i zamjenik direktora, koji odgovaraju Upravnom odboru. Odbor se sastoji od predstavnika poslodavaca, radnika, vlada EU-a i Komisije. Sastaje se najmanje jednom godišnje kako bi raspravio i donio višegodišnje i godišnje programe rada te godišnji proračun.

Na tim sastancima kao promatrači sudjeluju i predstavnici država članica EFTA-e (Europsko udruženje slobodne trgovine). Izvršni odbor, poznat kao Ured, sastaje se svaka dva mjeseca kako bi pomogao u radu Upravnog odbora.

Eurofound upravlja i Uredom za vezu u Bruxellesu, čija je dvostruka uloga jačanje vidljivosti i utjecaja istraživanja Eurofounda na razini EU-a te praćenje razvoja u donošenju politika.

Kako funkcionira Eurofound?

Svake četiri godine Eurofound preispituje svoju strategiju i ciljeve. Nakon opsežnih savjetovanja s Upravnim odborom i institucijama EU-a sastavlja četverogodišnji programski dokument. Višegodišnjim programom za razdoblje 2017. – 2020. utvrđen je poseban program rada za svaku godinu programskog razdoblja. Eurofound provodi projekte iz godišnjeg programa rada s pomoću prethodno navedenih istraživanja i praćenja.

Eurofound blisko surađuje na zajedničkim istraživačkim i komunikacijskim aktivnostima sa srodnim agencijama:

Tko ima koristi od toga?

Glavna ciljna skupina Eurofounda su donositelji odluka na razini EU-a, točnije:

 • institucije EU-a
 • poslodavci na razini EU-a
 • sindikati na razini EU-a.

Eurofound nastoji utjecati na:

 • nacionalne vlade, udruge poslodavaca, sindikate i organizacije civilnog društva
 • parlamente
 • istraživačke institute
 • sveučilišta.
Kontaktni podaci

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(Eurofound)

Kontaktni podaci

Adresa

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Back to top