Europska unija

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Pregled

 • Uloga: provođenjem istraživanja pribavlja informacije za razvoj socijalne politike, politike zapošljavanja i politike rada
 • Direktor: Juan Menéndez-Valdés
 • Godina osnivanja: 1975.
 • Broj zaposlenih: 100
 • Sjedište: Dublin (Irska)
 • Internetska stranica: Eurofound

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) agencija je Europske unije koja pribavlja informacije potrebne za razvoj socijalne politike, politike zapošljavanja i politike rada u skladu s Uredbom (EU) 2019/127.

Zadaće Eurofounda

Glavne su aktivnosti Eurofounda:

Eurofound provodi istraživačke projekte i tri ankete na razini EU-a o:

Eurofondova tri opservatorija pružaju najnovije informacije o:

Eurofound gradi bazu pouzdanih informacija na temelju kojih se donose politike kao što su Direktiva EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, europske inicijative za zapošljavanje mladih i program Garancija za mlade.

Rezultate istraživanja i saznanja relevantna za politike Eurofound nudi u različitim formatima:

Struktura

Eurofound zapošljava stotinjak osoba specijaliziranih za socioekonomska istraživanja, komunikaciju i javnu upravu, a agencijom upravljaju direktor, koji odgovara Upravnom odboru, i zamjenik direktora, koji odgovara direktoru. 

Upravni odbor sastoji se od:

 • predstavnika vlada i socijalnih partnera (poslodavaca i sindikata) iz svake države članice EU-a
 • predstavnika Europske komisije
 • neovisnog stručnjaka kojeg imenuje Europski parlament. 

Sastaje se najmanje jedanput godišnje kako bi raspravio i donio višegodišnje i godišnje programe rada te godišnji proračun. U Upravnom odboru sudjeluju i promatrači iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske. 

Izvršni odbor sastaje se najmanje triput godišnje kako bi pomogao u radu Upravnog odbora.

Eurofound ima i Ured za vezu u Bruxellesu, koji radi na povećanju vidljivosti i utjecaja istraživanja Eurofounda na razini EU-a te prati razvoj politika.

Način rada

Svake četiri godine, nakon opsežnih savjetovanja s Upravnim odborom i institucijama EU-a, Eurofound sastavlja programski dokument. 

Višegodišnji program za razdoblje 2017. – 2020.

Eurofound provodi projekte iz godišnjeg programa rada na temelju prethodno opisanih istraživanja i praćenja.

U zajedničkim istraživačkim i komunikacijskim aktivnostima blisko surađuje sa srodnim agencijama:

Ciljne skupine

Rezultate rada Eurofunda koriste uglavnom donositelji odluka na razini EU-a:

 • institucije EU-a
 • poslodavci na razini EU-a
 • sindikati na razini EU-a.

Ali i:

 • nacionalne vlade, udruge poslodavaca, sindikati i organizacije civilnog društva
 • parlamenti
 • istraživački instituti
 • sveučilišta.
Kontaktni podaci

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(Eurofound)

Kontaktni podaci

Adresa

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Back to top