an tAontas Eorpach

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound)

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound)

Forbhreathnú

 • Ról: cuireann Eurofound ionchur ar bhonn taighde ar fáil le haghaidh forbairt beartas sóisialta, fostaíochta agus saothair
 • Stiúrthóir: Juan Menéndez-Valdés
 • Bliain a bhunaithe: 1975
 • Líon foirne: 100
 • Suíomh: Baile Átha Cliath (Éire)
 • Suíomh gréasáin: Eurofound

Gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an Foras chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), arb é an ról atá aige eolas a chur ar fáil chun cabhrú le beartais shóisialta, fostaíochta agus oibre níos fearr a fhorbairt. Bunaíodh Eurofound in 1975 chun cur le beartais éifeachtacha arb é an toradh a bheidh orthu cáilíocht saoil agus oibre a fheabhsú san Eoraip againn a bheidh cothrom agus iomaíoch.

Cad a dhéanann Eurofound?

Príomhghníomhaíochtaí Eurofound:

 • Taighde a dhéanamh ar cheisteanna sóisialta, fostaíochta agus saothair
 • Torthaí an taighde sin a scaipeadh ar lucht déanta beartas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

Déanann sé tionscadail taighde agus 3 shuirbhé ar fud an Aontais maidir le:

Coinníonn sé 3 fhaireachlann ar bun chun an fhaisnéis is déanaí a sholáthar maidir leis an méid seo a leanas:

Úsáidtear saothar Eurofound chun bonn faisnéise a chur ar fáil le haghaidh beartais a bhunú amhail na tionscnaimh Eorpacha is déanaí maidir le dífhostaíocht i measc na hóige agus an scéim Ráthaíochta don Aos Óg.

Scaipeann Eurofound torthaí a chuid taighde agus eolas a bhaineann le beartais tríd na bealaí seo a leanas:

Struchtúr

Tá isteach agus amach le 100 ball foirne ag Eurofound arb iad taighde socheacnamaíoch, cumarsáid agus riarachán poiblí is sainchúram dóibh. Tá stiúrthóir agus leas-stiúrthóir á bhainistiú, agus freagraíonn siad do Bhord Rialaithe ina leith. Ar an mBord sin tá ionadaithe ó fhostóirí, oibreoirí, rialtais an Aontais Eorpaigh agus ón gCoimisiún. Tagann an Bord le chéile uair sa bhliain ar a laghad chun na cláir oibre ilbhliantúla agus bhliantúla agus an buiséad bliantúil a phlé agus a ghlacadh.

Tá ionadaithe ó thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ar an mBord i gcáil breathnóirí chomh maith. Tagann bord feidhmiúcháin, ar a dtugtar an Biúró, le chéile gach dara mí chun obair an Bhoird Rialaithe a éascú.

Tá Oifig Idirchaidrimh sa Bhruiséil ag Eurofound freisin, a bhfuil dhá ról ar leith aici chun infheictheacht agus tionchar an taighde a neartú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, agus faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí i gceapadh beartais.

Conas a oibríonn Eurofound?

Gach ceithre bliana déanann Eurofound athbhreithniú ar a straitéis agus ar na haidhmeanna atá aici. Tar éis comhairliúcháin fhorleathana a dhéanamh leis an mBord agus le hinstitiúidí an Aontais, dréachtaíonn sí doiciméad clársceidealaithe ceithre bliana. Sa chlár ilbhliantúil 2017-2020 leagtar amach clár oibre sonrach do gach bliain den chlárthréimhse. Úsáideann Eurofound na hacmhainní taighde agus faireacháin thuasluaite chun na tionscadail atá sa chlár oibre bliantúil a chur i gcrích.

Oibríonn Eurofound ar ghníomhaíochtaí taighde agus cumarsáide i ndlúthchomhar lena chomhghníomhaireachtaí:

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is cinnteoirí ar leibhéal an Aontais an príomh-spriocghrúpa atá ag Eurofound, go háirithe:

 • institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • fostóirí ar leibhéal an Aontais
 • grúpaí ceardchumann ar leibhéal an Aontais.

Féachann Eurofound le tionchar a imirt orthu seo a leanas freisin:

 • rialtais náisiúnta, eagraíochtaí fostóirí, ceardchumainn agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta
 • parlaimintí
 • institiúidí taighde
 • ollscoileanna.
Sonraí teagmhála

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú(Eurofound)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Teileafón
+353 1 204 31 00
Facs
+353 1 282 64 56
Back to top