an tAontas Eorpach

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound)

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound)

Forbhreathnú

 • Ról: cuireann Eurofound inchur ar bhonn taighde ar fáil le haghaidh forbairt beartas sóisialta agus saothair
 • Stiúrthóir: Juan Menéndez-Valdés
 • Bliain a bhunaithe: 1975
 • Líon foirne: 99
 • Suíomh: Baile Átha Cliath (Éire)
 • Suíomh gréasáin: Eurofound

Cuireann an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) inchur ar bhonn taighde ar fáil le haghaidh forbairt beartas sóisialta agus saothair. Is é is aidhm dheiridh do Eurofound cuidiú le pleanáil agus forbairt chun feabhas a chur ar dhálaí maireachtála agus oibre san Eoraip.

Cad a dhéanann Eurofound?

Príomhghníomhaíochtaí Eurofound:

 • Taighde a dhéanamh ar cheisteanna sóisialta agus saothair
 • Torthaí an taighde sin a scaipeadh ar lucht déanta beartas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

Déanann sé tionscadail taighde agus 3 shuirbhé phan-Eorpacha maidir le:

Coinníonn sé 2 fhaireachlann ar bun chun an fhaisnéis is déanaí a sholáthar maidir leis an méid seo a leanas:

Usáidtear a chuid oibre chun bonn faisnéise a chur ar fáil le haghaidh beartais a bhunú amhail na tionscnaimh Eorpacha is déanaí maidir le dífhostaíocht na n-óg agus an scéim ráthaíochta don aos óg.

Scaipeann Eurofound torthaí a chuid taighde agus eolas a bhaineann le beartais:

 • trí fhoilseacháin, idir ábhar clóite agus ábhar ar líne
 • tríd an suíomh gréasáin agus na meáin shóisialta
 • trí sheimineáir agus comhdhálacha
 • trína chlár cuairteoirí.

Struchtúr

Tuairiscíonn stiúrthóir agus leas-stiúrthóir Eurofound do Bhord Rialaithe trípháirteach ar a bhfuil 87 gcomhalta:

 • 84 ionadaí ó rialtais an Aontais, d'fhostóirí agus d'oibrithe
 • 3 ionadaí ón gCoimisiún Eorpach.

Tá ionadaithe ó thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ar an mBord Rialaithe i gcáil breathnóirí chomh maith. Tagann an Bord le chéile uair sa bhliain ar a laghad chun an clár oibre agus an buiséad bliantúil a phlé agus a ghlacadh.

Tagann bord feidhmiúcháin, ar a dtugtar an Biúró, le chéile níos minice chun obair an Bhoird Rialaithe dhéanamh níos fusa.

Conas a oibríonn Eurofound?

Gach 4 bliana déanann an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte (EU-OSHA) athbhreithniú ar a straitéis agus ar na haidhmeanna atá aici. Tar éis comhairliúchán forleathan leis an mBord agus le hinstitiúidí an Aontais, dréachtaíonn sí clár oibre 4 bliana. Dréachtaítear clár oibre bliantúil mionsonraithe ansin. Úsáideann Eurofound na hacmhainní taighde agus faireacháin thuasluaite chun na tionscadail atá sa chlár oibre bliantúil a chur i gcrích.

Oibríonn Eurofound ar ghníomhaíochtaí taighde agus cumarsáide i ndlúthchomhar lena chomhghníomhaireachtaí:

Cé a bhainfidh leas as?

Is cinnteoirí ar leibhéal an Aontais an príomh-spriocghrúpa atá aige, go háirithe:

 • institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • fostóirí ar leibhéal an Aontais
 • grúpaí ceardchumann ar leibhéal an Aontais.

Ar na heagraíochtaí eile a bhfreastlaíonn sé orthu tá:

 • rialtais náisiúnta, eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn
 • parlaimintí
 • institiúidí taighde
 • ollscoileanna.

Gníomhaíochtaí a rinneadh le déanaí agus a d'fhéadfadh bheith ina mbonn le cinnteoireacht agus forbairt bheartais

 

Sonraí teagmhála

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú(Eurofound)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Wyattville Road

Loughlinstown

D18 KP65

Ireland

Teileafón
+353 1 204 31 00
Facs
+353 1 282 64 56
Back to top