Euroopan Unioni

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Perustiedot

 • Tehtävä: kerää tutkimustietoa työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi
 • Johtaja: Juan Menéndez-Valdés
 • Perustettu: 1975
 • Henkilöstömäärä: 100
 • Toimipaikka: Dublin (Irlanti)
 • Verkkosivusto: Eurofound

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on Euroopan unionin virasto, joka tarjoaa tietoa sosiaali- ja työllisyyspolitiikan ja muiden työhön liittyvien toimintapolitiikkojen kehittämiseksi asetuksen (EU) 2019/127 mukaisesti.

Tehtävät

Eurofoundin keskeisiä toimia ovat

 • tutkimukset työelämään ja sosiaalisiin oloihin liittyvistä aiheista
 • tutkimustuloksista tiedottaminen EU:n ja sen jäsenmaiden päättäjille avuksi sellaisen politiikan laatimiseen, jolla parannetaan elin- ja työoloja, kehitetään työllisyyspolitiikkaa ja edistetään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua
 • alalla toimivien henkilöiden välisen tiedonvaihdon helpottaminen EU:n tasolla ja kansallisesti.

Tutkimushankkeiden lisäksi Eurofound tekee säännöllisesti Euroopan laajuisia selvityksiä, joiden aiheina ovat

Eurofound pitää yllä kolmea seurantakeskusta:

Eurofoundin hankkiman tutkimustiedon pohjalta kehitetään uusia poliittisia aloitteita. Näitä ovat olleet esimerkiksi työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi, EU:n nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu.

Eurofound käyttää tutkimustulosten ja muun tiedon jakamisessa monenlaisia keinoja, joita ovat esimerkiksi

Organisaatio

Eurofoundin palveluksessa on noin 100 työntekijää, jotka ovat erikoistuneet sosioekonomiseen tutkimukseen, viestintään ja julkishallintoon. Eurofoundia johtavat pääjohtaja, joka raportoi hallintoneuvostolle, ja apulaisjohtaja, joka raportoi pääjohtajalle. 

Hallintoneuvostoon kuuluu

 • hallitusten ja työmarkkinaosapuolten (työnantajat ja ammattiliitot) edustajat kussakin EU:n jäsenvaltiossa
 • Euroopan komission edustajat
 • yksi Euroopan parlamentin nimittämä riippumaton asiantuntija. 

Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa, jolloin se hyväksyy viraston monivuotisen ja vuotuisen työohjelman ja talousarvion. Hallintoneuvostoon kuuluu tarkkailijoina edustajia myös Islannista, Liechtensteinista, Norjasta ja Sveitsistä. 

Eurofoundin johtokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa helpottamaan hallintoneuvoston työtä.

Eurofoundiin kuuluu myös Brysselin yhteystoimisto, jonka tehtävänä on vahvistaa viraston tutkimusten näkyvyyttä ja vaikutuksia EU:n tasolla sekä seurata päätöksenteon kehitystä.

Toiminta

Eurofound laatii neljän vuoden välein hallintoneuvoston ja EU:n toimielinten laajan kuulemisen jälkeen ohjelma-asiakirjan. 

Monivuotinen ohjelma 2017–2020

Tutkimushankkeet toteutetaan vuotuisen työohjelman mukaan.

Eurofound tekee tiivistä yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja tiedotushankkeita seuraavien virastojen kanssa:

Kohderyhmät

Eurofoundin toimien tärkein kohderyhmä ovat EU-tason päättävät elimet eli

 • EU:n toimielimet
 • EU-tason työnantajajärjestöt
 • EU-tason työntekijäjärjestöt.

Eurofoundin palveluja käyttävät myös esimerkiksi seuraavat tahot:

 • kansallisen tason viranomaiset, työnantajajärjestöt, ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt
 • kansalliset parlamentit
 • tutkimuslaitokset
 • korkeakoulut.
Yhteystiedot

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö(Eurofound)

Yhteystiedot

Osoite

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

P.
+353 1 204 31 00
F.
+353 1 282 64 56
Back to top