Euroopa Liit

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Ülevaade

 • Ülesanded: annab teaduspõhise panuse sotsiaal-, tööhõive- ja tööga seotud poliitika kujundamisse
 • Direktor: Juan Menéndez-Valdés
 • Asutatud: 1975
 • Töötajate arv: 100
 • Asukoht: Dublin (Iirimaa)
 • Veebisait: Eurofound

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) on Euroopa Liidu amet, mille ülesanne on edastada teadmisi, et aidata edendada sotsiaal-, tööhõive- ja tööga seotud poliitikat. Eurofound asutati 1975. aastal, et see aitaks luua tõhusaid poliitikastrateegiaid, mille eesmärk on parandada õiglases ja konkurentsivõimelises Euroopas elukvaliteeti ja töötingimusi.

Kuidas Eurofound töötab?

Eurofoundi peamised ülesanded on:

 • viia läbi teadusuuringuid sotsiaal-, tööhõive- ja tööga seotud küsimuste kohta;
 • levitada tulemusi ELi ja liikmesriikide tasandi poliitikakujundajatele.

Fond viib ellu teadusprojekte ja korraldab kolme ELi-ülest küsitlust järgmistel teemadel:

Eurofoundil on kolm vaatlusrühma, mis pakuvad ajakohast teavet järgmise kohta:

Eurofoundi töö tulemusi kasutatakse poliitikakujundamiseks vajaliku tõendusbaasi väljatöötamiseks (nt seoses hiljutiste noorte töötust ja noortegarantiid käsitlevate Euroopa algatustega).

Eurofound levitab oma teadusuuringute tulemusi ja poliitikakujundamiseks vajalikke teadmisi järgmiste allikate vahendusel:

Struktuur

Eurofoundis töötab ligikaudu 100 töötajat, kes tegelevad põhiliselt sotsiaalmajanduslike uuringute, teabevahetuse ja avaliku halduse teemadega. Seda juhivad direktor ja asedirektor, kes annavad aru haldusnõukogule. Haldusnõukogusse kuuluvad tööandjate, töötajate, ELi liikmesriikide valitsuste ja komisjoni esindajad. Haldusnõukogu saab kokku vähemalt kord aastas, et arutada ja võtta vastu mitmeaastased ja iga-aastane tööprogramm ning aastaeelarve.

Haldusnõukogus osalevad vaatlejatena ka EFTA riikide esindajad. Juhatus ehk büroo kohtub iga kahe kuu tagant, et hõlbustada haldusnõukogu tööd.

Eurofoundil on kontaktbüroo Brüsselis ja selle ülesanne on suurendada Eurofoundi teadusuuringute nähtavust ja mõju ELi tasandil ning jälgida poliitikakujunduse arengut.

Kuidas Eurofound töötab?

Iga 4 aasta järel vaatab Eurofound üle oma strateegia ja eesmärgid. Pärast ulatuslikke konsultatsioone haldusnõukogu ja ELi institutsioonidega koostab ta 4-aastase tööprogrammi. Mitmeaastases programmis (2017–2020) esitatakse iga programmiaasta jaoks eraldi tööprogramm. Eurofound viib ellu iga-aastases tööprogrammis sisalduvaid projekte, kasutades selleks eespool kirjeldatud teadusuuringute ja seirevahendeid.

Eurofound teeb tihedat koostööd ühiste teadusuuringute ja teabevahetuse alal oma sõsarametitega, mis on järgmised:

Kes saab kasu?

Eurofoundi peamine sihtrühm on ELi tasandi poliitikakujundajad, eelkõige:

 • ELi institutsioonid,
 • ELi tasandi tööandjad,
 • ELi tasandi ametiühingute rühmad.

Eurofoundi tegevusel on mõju ka järgmistele osalistele:

 • riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid, ametiühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid,
 • parlamendid,
 • uurimisinstituudid,
 • ülikoolid.
Kontaktandmed

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond(Eurofound)

Kontaktandmed

Aadress

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Back to top