Euroopa Liit

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Ülevaade

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) pakub teaduspõhiseid järeldusi ja teadmisi, et aidata edendada sotsiaal- ja tööga seotud poliitikat. Lõppeesmärgiks on aidata kavandada ning kujundada paremaid elu- ja töötingimusi Euroopas.

Kuidas Eurofound töötab?

Eurofoundi peamised ülesanded on:

 • teadusuuringute läbiviimine sotsiaal- ja tööga seotud küsimuste kohta;
 • tulemuste edastamine ELi ja liikmesriikide tasandi poliitikakujundajatele.

Fond viib läbi teadusprojekte ja kolme üleeuroopalist küsitlust:

Fondil on 2 vaatlusrühma, et pakkuda ajakohastatud teavet

Eurofoundi töö tulemusi kasutatakse poliitikakujundamiseks vajaliku tõendusbaasi võimaldamiseks (nt seoses hiljutiste noorte töötust ja noortegarantiid käsitlevate Euroopa algatustega).

Eurofound levitab oma teadusuuringute tulemusi ja poliitikakujundamise seisukohast asjakohaseid teadmisi järgmiste allikate vahendusel:

 • trüki- ja veebipõhised väljaanded;
 • ameti veebisait ja sotsiaalmeedia;
 • seminarid ja konverentsid;
 • ameti külastusprogramm.

Struktuur

Eurofoundi direktor ja asedirektor annavad aru kolmepoolsele haldusnõukogule, mis koosneb 87 liikmest:

 • 84 ELi valitsuste, tööandjate ja töötajate esindajat;
 • 3 Euroopa Komisjoni esindajat.

Haldusnõukogu hõlmab vaatlejatena ka esindajaid EFTA riikidest. Haldusnõukogu saab kokku vähemalt kord aastas, et arutada ja võtta vastu tööprogramm ning aastaeelarve.

Juhatus ehk büroo kohtub tihedamini, et hõlbustada haldusnõukogu tööd.

Kuidas Eurofound töötab?

Iga 4 aasta järel vaatab Eurofound üle oma strateegia ja saavutatavad eesmärgid. Pärast ulatuslikke konsultatsioone haldusnõukogu ja ELi institutsioonidega koostab ta 4-aastase tööprogrammi. Seejärel koostatakse üksikasjalik iga-aastane tööprogramm. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond viib ellu iga-aastases tööprogrammis sisalduvaid projekte, kasutades selleks eespool kirjeldatud teadusuuringute ja seirevahendeid.

Fond teeb tihedat koostööd ühiste teadusuuringute ja teabevahetuse alal oma sõsarametitega, mis on järgmised:

Kes on kasusaajad?

Peamine sihtrühm on ELi tasandi poliitikakujundajad, ehk:

 • ELi institutsioonid;
 • ELi tasandi tööandjad;
 • ELi tasandi ametiühingute rühmad.

Muud kasusaavad organisatsioonid:

 • riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud;
 • parlamendid;
 • uurimisinstituudid;
 • ülikoolid.

Hiljutised meetmed, millega anti panus poliitikakujundamisse ja asjaomastesse poliitikavaldkondadesse

 

Kontaktandmed: 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond(Eurofound)

Kontaktandmed

Aadress: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Faks: 
+353 1 282 64 56
Back to top