Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση τω Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση τω Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει στοιχεία βασισμένα στην έρευνα για τη διαμόρφωση κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών καθώς και πολιτικών σχετικών με θέματα απασχόλησης
 • Διευθυντής: Juan Menéndez-Valdés
 • Έτος ίδρυσης: 1975
 • Αριθμός υπαλλήλων: 100
 • Έδρα: Δουβλίνο, Ιρλανδία.
 • Ιστοσελίδα: Eurofound

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Eurofound) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως ρόλο να παρέχει γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλύτερων κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών καθώς και πολιτικών σχετικών με την απασχόληση. Το Eurofound ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό να συμβάλει στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας σε μια δίκαιη και ανταγωνιστική Ευρώπη.

Τι κάνει το Eurofound;

Οι βασικές δραστηριότητες του Eurofound είναι οι εξής:

 • διενεργεί έρευνες για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα καθώς και ζητήματα απασχόλησης
 • κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

υλοποιεί ερευνητικά έργα και διενεργεί 3 έρευνες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με:

Διατηρεί 3 παρατηρητήρια για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με:

Το έργο του Eurofound χρησιμεύει ως τεκμηριωμένη βάση για τη χάραξη πολιτικών, όπως στο πλαίσιο των πρόσφατων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την ανεργία των νέων και των εγγυήσεων για τη νεολαία.

Το Eurofound δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, καθώς και χρήσιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών μέσα από:

Δομή

Το Eurofound απασχολεί περίπου 100 υπαλλήλους ειδικευμένους στην κοινωνική και οικονομική έρευνα, στην επικοινωνία και στη δημόσια διοίκηση. Διοικείται από έναν διευθυντή και έναν αναπληρωτή διευθυντή οι οποίοι αναφέρονται σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους εργοδοτών, εργαζομένων και κυβερνήσεων χωρών της ΕΕ, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να συζητήσει και να εγκρίνει τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Εκπρόσωποι από τις χώρες ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών) συμμετέχουν επίσης στο διοικητικό συμβούλιο ως παρατηρητές. Ένα εκτελεστικό συμβούλιο, γνωστό ως Προεδρείο, συνεδριάζει κάθε δύο μήνες για να διευκολύνει το έργο του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσης, το Eurofound διατηρεί ένα γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες με καθήκον, αφενός, να ενισχύει την προβολή και τον αντίκτυπο της έρευνας του Eurofound σε ενωσιακό επίπεδο και, αφετέρου, να παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών.

Πώς λειτουργεί το Eurofound;

Κάθε 4 χρόνια, το Eurofound επανεξετάζει τη στρατηγική και τους στόχους του. Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα όργανα της ΕΕ, καταρτίζει ένα τετραετές έγγραφο προγραμματισμού. Το πολυετές πρόγραμμα 2017-2020 καθορίζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας για κάθε έτος της περιόδου προγραμματισμού. Το Eurofound εκτελεί τα έργα που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με τη βοήθεια των προαναφερθέντων πόρων έρευνας και παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και επικοινωνίας, το Eurofound συνεργάζεται στενά με συναφείς οργανισμούς, όπως:

Ποιοι ωφελούνται;

Η βασική ομάδα-στόχος του Eurofound είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, και συγκεκριμένα:

 • τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
 • οι εργοδότες σε επίπεδο ΕΕ
 • οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Επίσης, το ίδρυμα επιδιώκει να επηρεάσει:

 • εθνικές κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • κοινοβούλια
 • ερευνητικά ιδρύματα
 • πανεπιστήμια.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας(Eurofound)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Τηλ
+353 1 204 31 00
Φαξ
+353 1 282 64 56
Back to top