Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση τω Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση τω Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει στοιχεία βασισμένα στην έρευνα για τη διαμόρφωση κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών
 • Διευθυντής: Juan Menéndez-Valdés
 • Έτος ίδρυσης: 1975
 • Αριθμός υπαλλήλων: 99
 • Έδρα: Δουβλίνο, Ιρλανδία.
 • Ιστοσελίδα: Eurofound

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Eurofound) παρέχει στοιχεία και γνώσεις που βασίζονται στην έρευνα με στόχο τη διαμόρφωση κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών. Απώτερος στόχος είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.

Τι κάνει το Eurofound;

Βασικές δραστηριότητες του Eurofound:

 • διενεργεί έρευνες για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα
 • κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα και διενεργεί 3 πανευρωπαϊκές έρευνες σχετικά με:

Διατηρεί 2 παρατηρητήρια για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με:

Τα τεκμηριωμένα στοιχεία που συλλέγει χρησιμεύουν ως βάση για τη διαμόρφωση πολιτικών, όπως οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων και τις εγγυήσεις για τη νεολαία.

Το Eurofound δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, καθώς και χρήσιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών με διάφορα μέσα όπως:

 • έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • τον ιστότοπό του και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • σεμινάρια και συνέδρια
 • το πρόγραμμά του για τους επισκέπτες.

Δομή

Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής του Eurofound λογοδοτούν σε ένα τριμερές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από 87 μέλη:

 • 84 εκπροσώπους των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, των εργοδοτών και των εργαζομένων και
 • 3 εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ως παρατηρητές εκπρόσωποι των χωρών της ΕΖΕΣ. Το συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να συζητήσει και να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Μια εκτελεστική επιτροπή, γνωστή ως το προεδρείο, συνεδριάζει συχνότερα για να στηρίξει το έργο του διοικητικού συμβουλίου.

Πώς λειτουργεί το Eurofound;

Κάθε 4 χρόνια, το Eurofound επανεξετάζει τη στρατηγική και τους στόχους του. Μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα όργανα της ΕΕ, χαράσσει ένα τετραετές πρόγραμμα εργασίας. Στη συνέχεια, καταρτίζεται λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το Eurofound εκτελεί τα έργα που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας χρησιμοποιώντας τα μέσα έρευνας και παρακολούθησης που περιγράφονται ανωτέρω.

Για την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και επικοινωνίας, το ίδρυμα συνεργάζεται στενά με συναφείς οργανισμούς:

Ποιοι ωφελούνται;

Η βασική ομάδα-στόχος είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, και συγκεκριμένα:

 • τα όργανα της ΕΕ
 • οι εργοδότες σε επίπεδο ΕΕ
 • οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Εξυπηρετεί επίσης και άλλους οργανισμούς, όπως:

 • εθνικές κυβερνήσεις, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • κοινοβούλια
 • ερευνητικά ιδρύματα
 • πανεπιστήμια.

Πρόσφατες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας(Eurofound)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Τηλ: 
+353 1 204 31 00
Φαξ: 
+353 1 282 64 56
Back to top