Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: παρέχει στοιχεία βασισμένα στην έρευνα για τη χάραξη πολιτικών για κοινωνικά θέματα, την απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον
 • Διευθυντής: Juan Menéndez-Valdés
 • Έτος ίδρυσης: 1975
 • Αριθμός υπαλλήλων: 100
 • Έδρα: Δουβλίνο, Ιρλανδία
 • Ιστότοπος: Eurofound

Το Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που παρέχει γνώσεις που μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικών για κοινωνικά θέματα, την απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/127.

Τι κάνει το Eurofound;

Οι βασικές δραστηριότητες του Eurofound είναι οι εξής:

 • έρευνα σχετικά με κοινωνικά θέματα, την απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον
 • κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της έρευνάς του σε ενωσιακούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικών, ώστε να τους βοηθήσει να χαράξουν πολιτικές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, να εκπονήσουν πολιτικές για την απασχόληση και να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο
 • διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, υλοποιεί ερευνητικά έργα και διενεργεί 3 έρευνες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα εξής:

Διατηρεί 3 παρατηρητήρια για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Το έργο του αποτελεί μια τεκμηριωμένη βάση για τη χάραξη πολιτικών, όπως η οδηγία της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων και οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία.

Για να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των ερευνών του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις διάφορες πολιτικές, το Eurofound χρησιμοποιεί:

Δομή

Το Eurofound απασχολεί περίπου 100 υπαλλήλους ειδικευμένους στην κοινωνικοοικονομική έρευνα, την επικοινωνία και τη δημόσια διοίκηση και διοικείται από εκτελεστικό διευθυντή που αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και από αναπληρωτή διευθυντή που αναφέρεται στον εκτελεστικό διευθυντή. 

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

 • εκπροσώπους των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων (εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις) κάθε κράτους μέλους της ΕΕ
 • εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να συζητήσει και να εγκρίνει τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Στο διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπούνται επίσης η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία ως παρατηρητές. 

Ένα εκτελεστικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο για να διευκολύνει το έργο του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσης, το Eurofound διαθέτει γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες, το οποίο ενισχύει την προβολή και τον αντίκτυπο της έρευνας του Eurofound σε επίπεδο ΕΕ και παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών.

Πώς λειτουργεί το Eurofound;

Κάθε 4 χρόνια, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα όργανα της ΕΕ, καταρτίζεται ένα έγγραφο προγραμματισμού. 

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2017-2020

Το Eurofound εκτελεί τα έργα που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με τη βοήθεια των προαναφερθέντων πόρων έρευνας και παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και επικοινωνίας, το Eurofound συνεργάζεται στενά με συναφείς φορείς, όπως οι εξής:

Ποιοι ωφελούνται;

Κυρίως οι φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή:

 • τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
 • οι εργοδότες σε επίπεδο ΕΕ
 • οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Το Eurofound εξυπηρετεί επίσης:

 • εθνικές κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • κοινοβούλια
 • ερευνητικά ιδρύματα
 • πανεπιστήμια.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας(Eurofound)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Τηλ
+353 1 204 31 00
Φαξ
+353 1 282 64 56
Back to top