Den Europæiske Union

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Oversigt

 • Rolle: Kommer med forskningsbaseret input til udviklingen af sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker politikker
 • Direktør: Juan Menéndez-Valdés
 • Oprettet: 1975
 • Antal ansatte: 100
 • Sted: Dublin
 • Website: Eurofound

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er et EU-agentur, hvis opgave er at skaffe viden og dermed bidrage til udviklingen af bedre sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede politikker. Eurofound blev oprettet i 1975 for at bidrage til effektive politikker, der fører til forbedring af livs- og arbejdskvaliteten i et retfærdigt og konkurrencedygtigt Europa.

Hvad gør Eurofound?

Eurofounds vigtigste aktiviteter:

 • at udføre forskning om sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede spørgsmål
 • at udbrede resultaterne til beslutningstagere i EU og medlemslandene.

Eurofound udfører forskningsprojekter og tre fælleseuropæiske undersøgelser om:

Det driver 3 observatorier for at levere tidssvarende information om:

Eurofounds arbejde anvendes til at tilvejebringe evidensgrundlag for politik, f.eks. i de seneste europæiske initiativer om ungdomsbeskæftigelse og ungdomsgarantien.

Eurofound udbreder resultaterne af sine undersøgelser og den viden, der er relevant for politikkerne, gennem:

Struktur

Eurofound har ca. 100 ansatte med speciale i socioøkonomisk forskning, kommunikation og offentlig administration. Det ledes af en direktør og vicedirektør, som rapporterer til en bestyrelse. Bestyrelsen består af repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere, EU-landenes regeringer og Kommissionen. Den mødes mindst én gang om året for at drøfte og vedtage de flerårige arbejdsprogrammer og det årlige arbejdsprogram samt årsbudgettet.

Bestyrelsen har også repræsentanter fra EFTA-landene (Den Europæiske Frihandelssammenslutning) som observatører. Forretningsudvalget mødes hver anden måned for at understøtte bestyrelsens arbejde.

Eurofound har også et forbindelseskontor i Bruxelles, som har en dobbeltopgave: at styrke synligheden og virkningen af Eurofounds forskning på EU-plan og at overvåge udviklingen i den politiske beslutningstagning.

Hvordan arbejder Eurofound?

Hvert fjerde år reviderer Eurofound strategi og målsætninger. Efter omfattende høringer med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder den et fireårigt programdokument. Det flerårige program 2017-2020 fastlægger et konkret arbejdsprogram for hvert år i programperioden. Eurofound udfører de projekter, der indgår i det årlige arbejdsprogram, med de forsknings- og overvågningsressourcer, der er beskrevet ovenfor.

Eurofound arbejder tæt sammen om fælles forsknings- og informationsaktiviteter med søsteragenturerne:

Hvem har gavn af det?

Eurofounds vigtigste målgruppe er beslutningstagere på EU-plan, især:

 • EU-institutioner
 • arbejdsgivere på EU-plan
 • fagforeningsgrupper på EU-plan.

Eurofound arbejder også på at påvirke:

 • nationale regeringer, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og civilsamfundsorganisationer
 • parlamenter
 • forskningsinstitutter
 • højere læreanstalter.
Kontakt

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene(Eurofound)

Kontakt

Adresse

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tlf.
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top