Европейски съюз

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Преглед

 • Роля: допринася за развитието на политиките в областта на социалните въпроси, заетостта и труда въз основа на изследвания
 • Директор: Juan Menéndez-Valdés
 • Създадена: 1975 г.
 • Брой служители: 100
 • Местоположение: Дъблин (Ирландия)
 • Уебсайт: Eurofound

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е агенция на Европейския съюз, чиято задача е да осигурява знания в помощ на изготвянето на по-добри политики в областта социалните въпроси, заетостта и труда. Eurofound е създадена през 1975 г. с цел да допринася за разработването на ефективни политики, които водят към подобряване на качеството на живот и труд в една конкурентна и справедлива Европа.

Какво прави Eurofound?

Основни дейности на Eurofound:

 • извършване на изследвания по въпроси, свързани със социалната дейност, заетостта и труда,
 • разпространяване на резултатите сред отговорните лица на европейско и национално равнище.

Фондацията изпълнява изследователски проекти и извършва 3 проучвания на равнище ЕС във връзка с:

Eurofound поддържа 3 обсерватории за осигуряване на актуална информация за:

Със своята работа Eurofound осигурява данни, въз основа на които се изготвят политики, например неотдавнашните европейски инициативи за младежката безработица и гаранцията за младежта.

Eurofound разпространява данните от своите изследвания и знанията си, свързани с политиките, чрез:

Структура

Eurofound има около 100 служители, работещи в областта на социално-икономическите изследвания, комуникацията и публичната администрация. Фондацията се управлява от директор и заместник-директор, които се отчитат пред Управителния съвет. Управителният съвет е съставен от представители на работодателите, работниците, правителствата на държавите от ЕС и Комисията. Той заседава поне веднъж годишно, за да обсъди и приеме многогодишните и годишните работни програми и годишния бюджет.

В Управителния съвет има също така наблюдатели от страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Изпълнителният съвет, известен като Бюрото, заседава на всеки два месеца и подпомага работата на Управителния съвет.

Eurofound също така поддържа бюро за връзка в Брюксел, което има двойна роля — да повишава видимостта и въздействието на изследванията на Eurofound на равнище ЕС и да наблюдава какво се случва в процеса на разработване на политики.

Как функционира Eurofound?

На всеки 4 години Eurofound преразглежда своята стратегия и цели. След широки консултации с Управителния съвет и институциите на ЕС фондацията изготвя програмен документ за период от четири години. В рамките на многогодишната програма за периода 2017—2020 г. се определя специфична работна програма за всяка година от програмния период. Eurofound изпълнява проектите, включени в годишната работна програма, като използва гореописаните ресурси за изследвания и мониторинг.

Eurofound работи по изследователски и комуникационни дейности в тясно сътрудничество със сродни агенции:

Кой има полза от това?

Основната целева група на Eurofound са вземащите решения на равнище ЕС, и по-специално:

 • институциите на ЕС,
 • работодателите на равнище ЕС,
 • синдикалните организации на равнище ЕС.

Eurofound също така се стреми да окаже влияние върху:

 • националните правителства, организациите на работодатели, синдикатите и организациите на гражданското общество,
 • парламентите,
 • научноизследователските институти,
 • университетите.
Координати за връзка

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(Eurofound)

Координати за връзка

Адрес

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Тел
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
Back to top