Европейски съюз

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Преглед

 • Роля: допринася за развитието на политиките в областта на социалните въпроси, заетостта и труда въз основа на изследвания
 • Директор: Juan Menéndez-Valdés
 • Създадена: 1975 г.
 • Служители: 100
 • Местоположение: Дъблин (Ирландия)
 • Уебсайт: Eurofound

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е агенция на Европейския съюз (ЕС), която предоставя знания, за да подпомага разработването на социални и трудови политики, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/127.

Какво прави Eurofound?

Основните дейности на Eurofound са:

 • провеждане на изследвания в областта на социалните въпроси, заетостта и труда
 • съобщаване на резултатите и заключенията от своите проучвания на създателите на политики на европейско и национално равнище с цел да им се помогне да създават политики за подобряване на условията на живот и труд, да разработват политики за заетостта и да насърчават социалния диалог
 • улесняване на обмена на знания между хората, работещи в тази област на европейско и национално равнище.

Фондацията изпълнява изследователски проекти и извършва 3 проучвания на равнище ЕС във връзка с:

Eurofound поддържа 3 обсерватории за осигуряване на актуална информация за:

Чрез нейната работа се предоставя доказателствена основа за политиките — като например Директивата на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот, европейските инициативи за борба с младежката безработица и гаранцията за младежта.

Eurofound разпространява данните от своите изследвания и знанията от значение за политиките чрез:

Структура

Eurofound има персонал от около 100 служители, специалисти в областта на социално-икономическите изследвания, комуникацията и публичната администрация. Фондацията се ръководи от изпълнителен директор, който се отчита пред Управителния съвет, и заместник-директор, който докладва на изпълнителния директор. 

Управителният съвет се състои от:

 • представители на правителствата и социалните партньори (работодатели и синдикати) във всяка държава от ЕС,
 • представители на Европейската комисия,
 • един независим експерт, назначен от Европейския парламент. 

Той заседава поне веднъж годишно, за да обсъди и приеме многогодишните и годишните работни програми и годишния бюджет. Съветът включва и представители на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в качеството на наблюдатели. 

Изпълнителният съвет заседава поне 3 пъти годишно, за да улесни работата на Управителния съвет.

Eurofound има също така бюро за връзка в Брюксел, чиято цел е да повишава видимостта и въздействието на изследванията на Eurofound на равнище ЕС и да наблюдава развитието на политиките.

Как функционира Eurofound?

На всеки 4 години, след широки консултации с Управителния съвет и институциите на ЕС фондацията изготвя програмен документ. 

Многогодишна програма за 2017—2020 г.

Eurofound изпълнява проектите, включени в годишната работна програма, като използва гореописаните ресурси за изследвания и мониторинг.

Фондацията работи по изследователски и комуникационни дейности в тясно сътрудничество със сродни агенции:

Кой има полза от това?

Предимно вземащите решения на равнище ЕС:

 • институциите на ЕС,
 • работодателите на равнище ЕС,
 • синдикалните организации на равнище ЕС.

Дейността на Eurofound е от полза също така за:

 • националните правителства, организациите на работодатели, синдикатите и организациите на гражданското общество,
 • парламентите,
 • научноизследователските институти,
 • университетите.
Координати за връзка

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(Eurofound)

Координати за връзка

Адрес

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Тел
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
Back to top