Европейски съюз

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Преглед

 • Роля: допринася за развитието на социалните и трудовите политики въз основа на изследвания
 • Директор: Juan Menéndez-Valdés
 • Създадена: 1975 г.
 • Брой служители: 99
 • Местоположение: Дъблин (Ирландия)
 • Уебсайт: Eurofound

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) предоставя данни и знания въз основа на изследвания с цел подпомагане на развитието на социалните и трудовите политики. Крайната цел е планиране и осигуряване на по-добри условия на живот и труд в Европа.

Какво прави Eurofound?

Основни дейности на Eurofound:

 • извършване на изследвания по социални и трудови въпроси,
 • разпространяване на резултатите сред отговорните лица на европейско и национално равнище.

Фондацията изпълнява изследователски проекти и извършва 3 общоевропейски проучвания за:

Eurofound поддържа 2 обсерватории за осигуряване на актуална информация за:

Със своята работа агенцията осигурява данни, въз основа на които се изготвят политики, например неотдавнашните европейски инициативи за младежката безработица и младежката гаранция.

Eurofound разпространява данните от своите изследвания и знанията си, свързани с политиките, чрез:

 • печатни и онлайн публикации,
 • своя уебсайт и социалните медии,
 • семинари и конференции,
 • своята програма за посетители.

Структура

Директорът и заместник-директорът на Eurofound докладват пред тристранен Управителен съвет, който се състои от 87 членове:

 • 84 представители на държавите от ЕС, работодателите и работниците,
 • 3 представители на Европейската комисия.

В Управителния съвет има също така наблюдатели от страните от ЕАСТ. Той заседава поне веднъж годишно, за да обсъди и приеме работната програма и годишния бюджет.

Изпълнителният съвет, известен като Бюрото, заседава по-често и подпомага работата на Управителния съвет.

Как функционира Eurofound?

На всеки 4 години Eurofound преразглежда своята стратегия и цели. След широки консултации с Управителния съвет и институциите на ЕС тя изготвя 4-годишна работна програма. След това се съставя подробна годишна работна програма. Eurofound изпълнява проектите, включени в годишната работна програма, като използва гореописаните ресурси за изследвания и мониторинг.

Фондацията работи по изследователски и комуникационни дейности в тясно сътрудничество със сродни агенции:

Кой има полза от работата на Фондацията?

Основната целева група са вземащите решения на равнище ЕС, и по-специално:

 • институциите на ЕС,
 • работодателите на равнище ЕС,
 • синдикалните организации на равнище ЕС.

Сред другите организации, които използват резултатите от нейната работа, са:

 • националните правителства, организациите на работодатели и синдикалните организации,
 • парламентите,
 • научноизследователските институти,
 • университетите.

Неотдавнашни дейности на Eurofound

 

Координати за връзка

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(Eurofound)

Координати за връзка

Адрес

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Тел
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
Back to top