Európska únia

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Prehľad

 • Úloha: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo riadi práva EÚ týkajúce sa obchodných známok a dizajnu, Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a databázu osirotených diel.
 • Výkonný riaditeľ: Christian Archambeau
 • Rok vzniku: 1994
 • Počet zamestnancov: 775
 • Sídlo: Alicante (Španielsko)
 • Webové sídlo: EUIPO

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spravuje práva EÚ týkajúce sa ochranných známok a dizajnu platné v celej EÚ. Tieto práva dopĺňajú vnútroštátne práva duševného vlastníctva a sú prepojené na medzinárodné systémy ochrany duševného vlastníctva. Od roku 2012 je úrad EUIPO zodpovedný za Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a databázu osirotených diel.

Úlohy

Úrad ročne dostane a preskúma priemerne 150 000 žiadostí o ochrannú známku a 90 000 žiadostí o dizajn. Takisto podporuje zbližovanie postupov medzi úradmi pre duševné vlastníctvo členských štátov EÚ prostredníctvom spolupráce v rámci sieť Európskej únie pre duševné vlastníctvo . Na tento účel sa využívajú ľahko použiteľné nástroje duševného vlastníctva.

Prostredníctvom Európskeho strediska úrad EUIPO spája rozsiahlu sieť zainteresovaných strán s cieľom zvýšiť informovanosť o otázkach duševného vlastníctva prostredníctvom štúdií, projektov a nástrojov. Úrad EUIPO spravuje aj databázu osirotených diel a poskytuje digitalizovaný prístup k verejným informáciám o literárnych, kinematografických alebo audiovizuálnych dielach, obrazoch a fotografiách.

Štruktúra

Úrad EUIPO je decentralizovaná agentúra EÚ. Úzko spolupracuje s Európskou komisiou a generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GROW).

Je právne, administratívne a finančne nezávislý v personálnych a rozpočtových záležitostiach.

Úrad EUIPO riadia správna rada a výbor pre rozpočet, ktoré zahŕňajú:

 • 1 zástupcu z každej krajiny EÚ,
 • 1 zástupcu Európskeho parlamentu,
 • 2 zástupcov Európskej komisie.

Odvolacie rady úradu EUIPO sú nezávislé orgány, ktoré riešia odvolania proti rozhodnutiam prijatým v priebehu postupov týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Fungovanie

Úrad EUIPO v úzkej spolupráci s úradmi krajín EÚ pre duševné vlastníctvo zriadil Sieť Európskej únie pre duševné vlastníctvo , ktorá svojim členom umožňuje výmenu odborných skúseností a pomáha pri zavádzaní spoločných postupov. Činnosť siete takto v celej EÚ zabezpečuje interoperabilitu medzi postupmi, systémami, službami a nástrojmi, ako sú databázy a internetové platformy.

Mimo EÚ úrad EUIPO spoločne s niekoľkými medzinárodnými partnermi realizuje projekty financované EÚ zamerané na posilnenie systémov ochrany duševného vlastníctva na celosvetovej úrovni.

Úrad EUIPO úzko spolupracuje aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami v oblasti duševného vlastníctva s cieľom zvyšovať informovanosť o ochrane práv duševného vlastníctva prostredníctvom programov odbornej prípravy a iných spoločných činností. Medzi tieto organizácie patria:

Kto má z činnosti osoh?

Práva duševného vlastníctva sú zásadne dôležité pre hospodársku činnosť a rast. Predstavujú významnú hodnotu pre svojich vlastníkov a širšie hospodárstvo. Cieľom úradu EUIPO je poskytovať dostupné a ľahko použiteľné služby tak, aby sa v EÚ aj v tretích krajinách vytvárali synergie s jeho partnermi a zainteresovanými stranami, ako sú:

 • používatelia registračných systémov duševného vlastníctva, najmä malé a stredné podniky,
 • úrady duševného vlastníctva v EÚ a tretích krajinách,
 • združenia používateľov,
 • iné medzinárodné orgány v oblasti duševného vlastníctva.
Kontaktné údaje

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo(EUIPO)

Kontaktné údaje

Adresa

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top