Unia Europejska

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Informacje ogólne

 • Zadania: Urząd Unii Europejskiej ds.Własności Intelektualnej zarządza prawami związanymi ze znakami towarowymi i wzorami Unii Europejskiej, europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i bazą utworów osieroconych.
 • Dyrektor wykonawczy: Christian Archambeau
 • Rok założenia: 1994
 • Liczba pracowników: 775
 • Siedziba: Alicante (Hiszpania)
 • Strona internetowa: EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarządza prawami związanymi ze znakami towarowymi i wzorami Unii Europejskiej, obowiązującymi w całej UE. Prawa te uzupełniają krajowe prawa własności intelektualnej i są powiązane z międzynarodowymi systemami własności intelektualnej. Od 2012 r. EUIPO odpowiada za europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i za bazę utworów osieroconych.

Zakres działalności

Co roku urząd otrzymuje i rozpatruje zgłoszenia ponad 150 tys. znaków towarowych i 90 tys. wzorów. Za pośrednictwem sieć Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zachęca również do harmonizacji praktyk krajowych urzędów ds. własności intelektualnej. W tym celu stosuje przyjazne użytkownikowi narzędzia ochrony własności intelektualnej.

Za pomocą obserwatorium urząd skupia szeroką sieć zainteresowanych podmiotów i poprzez badania, projekty i różnego rodzaju materiały podnosi wiedzę społeczeństwa na temat naruszeń praw własności intelektualnej. EUIPO zarządza również bazą utworów osieroconych, która oferuje cyfrowy dostęp do publicznych informacji o dziełach literackich, filmowych i audiowizualnych oraz o obrazach i fotografiach.

Struktura

EUIPO jest zdecentralizowaną agencją UE. Ściśle współpracuje z Komisją Europejską i jej Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW).

Agencja posiada autonomię prawną, administracyjną i finansową w sprawach kadrowych i budżetowych.

EUIPO kieruje zarząd i Komitet Budżetowy. W skład każdego z nich wchodzi:

 • 1 przedstawiciel z każdego kraju UE
 • 1 przedstawiciel Parlamentu Europejskiego
 • 2 przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Izby Odwoławcze EUIPO są niezależnymi organami, które rozpatrują odwołania od decyzji podjętych w toku postępowania w sprawie praw własności intelektualnej.

Metody działania

W ścisłej współpracy z urzędami ds. własności intelektualnej i zrzeszeniami użytkowników w UE EUIPO utworzyło Sieć Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, która umożliwia swoim członkom dzielenie się wiedzą fachową i opracowywanie wspólnych praktyk. W ten sposób sieć zapewnia ogólnounijną interoperacyjność procedur, systemów, usług i narzędzi, takich jak bazy danych i platformy internetowe.

Poza obszarem UE EUIPO realizuje wraz z różnymi partnerami międzynarodowymi projekty finansowane ze środków unijnych mające na celu wzmocnienie na całym świecie systemów ochrony własności intelektualnej.

Aby szerzyć wiedzę o ochronie praw własności intelektualnej, EUIPO współpracuje ściśle z wieloma międzynarodowymi organizacjami, organizując szkolenia i angażując się w inne wspólne działania. Do organizacji tych zaliczają się:

Korzyści

Prawa własności intelektualnej mają zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Mają one dużą wartość dla ich właścicieli i dla gospodarki ogółem. EUIPO pragnie, aby oferowane przez niego usługi były łatwo dostępne i przyjazne dla użytkowników. Celem jest tworzenie synergii z partnerami i zainteresowanymi stronami w UE i poza nią, do których należą:

 • użytkownicy systemów rejestracji praw własności intelektualnej, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa
 • urzędy ds.własności intelektualnej w UE i poza jej obszarem
 • zrzeszenia użytkowników
 • inne organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie własności intelektualnej.
Dane kontaktowe

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej(EUIPO)

Dane kontaktowe

Adres

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Faks
+34 96 513 13 44
Back to top