Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Īss apraksts

 • Uzdevums: ES Intelektuālā īpašuma birojs pārvalda ES preču zīmju un dizainparaugu tiesības, ES intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru un nezināmu autoru darbu datubāzi.
 • Izpilddirektors: Antonio Kampinoss [António Campinos]
 • Dibināšanas gads: 1994
 • Darbinieku skaits: 775
 • Atrašanās vieta: Alikante (Spānija)
 • Tīmekļa vietne: EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) pārvalda ES preču zīmju un dizainparaugu tiesības, kas piemērojamas visā ES. Šīs tiesības papildina valstu intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) un ir saistītas ar starptautiskajām intelektuālā īpašuma sistēmām. Kopš 2012. gada EUIPO atbild par ES intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru un nezināmu autoru darbu datubāzi.

Ko šī iestāde dara?

Birojs katru gadu saņem un izskata vidēji 115 000 preču zīmju pieteikumu un 85 000 dizainparaugu pieteikumu. Tas arī mudina ES valstu intelektuālā īpašuma birojus savu praksi savstarpēji tuvināt, pateicoties sadarbības pasākumiem Eiropas preču zīmju un dizainparaugu tīklā. Tālab tiek izmantoti ērti rīki.

Novērošanas centrā birojs apvieno plašu ieinteresēto personu tīklu, lai labāk pārzinātu problēmas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām, liekot lietā pētījumus, projektus un instrumentus. EUIPO pārvalda arī nezināmu autoru darbu datubāzi, kas sniedz digitalizētu piekļuvi publiskai informācijai par literāriem, kinematogrāfiskiem un audiovizuāiem darbiem, attēliem vai fotogrāfijām.

Struktūra

EUIPO ir decentralizēta ES aģentūra. Tā strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu (GROW).

Tai ir juridiska, administratīva un finansiāla autonomija jautājumā par budžetu un cilvēkresursiem.

EUIPO vada Valde un Budžeta komiteja, kurā ir:

 • pa vienam pārstāvim no katras ES valsts;
 • Eiropas Parlamenta pārstāvis;
 • divi Eiropas Komisijas pārstāvji.

EUIPO Apelācijas padomes ir neatkarīgas struktūras, kuras izskata pārsūdzības pret lēmumiem, kas pieņemti intelektuālā īpašuma procedūrās.

Kā šī iestāde strādā?

EUIPO ciešā sadarbībā ar ES intelektuālā īpašuma birojiem un lietotāju apvienībām ir izveidojis Eiropas preču zīmju un dizainparaugu tīklu, kas ļauj tā dalībniekiem dalīties tehniskajā zinātībā un palīdz ieviest kopīgu praksi. Tādējādi šis tīkls ES mērogā nodrošina procedūru, sistēmu, pakalpojumu un rīku, piemēram, datubāžu un tīmekļa platformu sadarbspēju.

Aiz ES robežām EUIPO īsteno ES finansētus projektus, kuru mērķis ir globāli, kopā ar vairākiem starptautiskiem partneriem stiprināt intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas.

EUIPO cieši sadarbojas arī ar citām starptautiskām intelektuālā īpašuma organizācijām, lai vairotu izpratni par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, liekot lietā apmācību programmas un cita veida kopīgus pasākumus. Šīs organizācijas tostarp ir:

Kas ir ieguvēji?

Intelektuālā īpašuma tiesības ir būtiskas ekonomiskajai aktivitātei un izaugsmei. Tās to īpašniekiem un ekonomikai kopumā ir būtiska vērtība. EUIPO tiecas padarīt savus pakalpojumus pieejamus un viegli izmantojamus, lai ES iekšienē un aiz tās robežām radītu sinerģiju ar saviem partneriem un ieinteresētajām personām. Tie ir:

 • intelektuālā īpašuma reģistrācijas sistēmu lietotāji, īpaši mazie un vidējie uzņēmumi;
 • ES un trešo valstu intelektuālā īpašuma biroji;
 • lietotāju apvienības;
 • citas starptautiskas struktūras intelektuālā īpašuma jomā.
Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs(EUIPO)

Kontaktinformācija

Adrese

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Ta-lr
+34 96 513 91 00
Fakss
+34 96 513 13 44
Back to top