an tAontas Eorpach

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO)

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO)

Forbhreathnú

 • Ról: Is í EUIPO a bhainistíonn cearta Trádmhairc agus Dearaidh an Aontais Eorpaigh, an Fhaireachlann Eorpach um Sháruithe ar Chearta Maoine Intleachtúla agus Bunachar na Saothar Dílleachta.
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: António Campinos
 • Bliain a bunaithe: 1994
 • Líon na mball foirne: 775
 • Suíomh: Alicante na Spáinne
 • Suíomh gréasáin: EUIPO

Is í Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpach (EUIPO) a riarann cearta Trádmhairc agus Dearaidh an Aontais Eorpaigh, cearta atá infheidhme ar fud an Aontais. Comhlánaíonn na cearta sin na cearta maoine intleachtúla (MI) náisiúnta, ar cearta iad atá nasctha le córas maoine intleachtúla idirnáisiúnta. Ó 2012 i leith, tá cúram ar EUIPO as an bhFaireachlann Eorpach um Sháruithe ar Chearta Maoine Intleachtúla agus as Bunachar na Saothar Dílleachta.

A ndéanann sé

Ar an meán, breis is 150,000 iarratas maidir le trádmharcanna agus breis is 90,000 iarratas maidir le dearadh a fhaigheann an Oifig gach bliain. Leis na comharghníomhaíochtaí a eagraíonn an Líonra Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh, spreagann an Oifig oifigí maoine intleachtúla na mBallstát lena gcleachtais a chur i gcomhréir le chéile. Chuige sin, baintear úsáid as uirlisí maoine intleachtúla is furasta a úsáid.

Trí leas a bhaint as an bhFaireachlann, tugann an Oifig gréasán fairsing geallsealbhóirí le chéile d'fhonn a n-aird a tharraingt – le staidéir, le tionscadail, agus le huirlisí – ar shaincheisteanna a bhaineann le sárú ar chearta maoine intleachtúla. Is í EUIPO freisin a riarann Bunachar na Saothar Dílleachta; tugann sí rochtain dhigiteach ar fhaisnéis phoiblí faoi shaothair liteartha, chineamatagrafacha agus chlosamhairc, faoi phictiúir agus faoi ghrianghraif.

Struchtúr

Is Líonra Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh í EUIPO. Oibríonn sí i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus leis an Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus FBManna (GROW).

Tá neamhspleáchas dlí, riaracháin agus airgeadais aici i dtaca le cúrsaí foirne agus buiséadacha.

Bord Bainistíochta agus Coiste Buiséid a rialaíonn EUIPO, ar a bhfuil:

 • 1 ionadaí ó gach Ballstát
 • 1 ionadaí ó Pharlaimint na hEorpa
 • 2 ionadaí ón gCoimisiún Eorpach

Comhlachtaí neamhspleácha iad Na Boird Achomhairc atá ag EUIPO a riarann achomhairc a dhéantar ar chinntí a eascraíonn as imeachtaí maoine intleachtúla.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá EUIPO, i ndlúthchomhar le hoifigí maoine intleachtúla an Aontais Eorpaigh, tar éis an Gréasán Eorpach um Thrádmharcanna agus Dearadh a chur ar bun d'fhonn é a chur ar chumas bhaill an Ghréasáin saineolas teicniúil a roinnt le chéile agus cleachtais chomhchoiteanna a bhunú. A bhuíochas leis an ngréasán sin, déantar deimhin de go bhfuil nósanna imeachta, córais seirbhísí agus uirlisí amhail bunachair shonraí agus ardáin ar líne idir-inoibritheach ar fud an Aontais.

Lasmuigh den Aontas Eorpach, cuireann EUIPO i ngníomh tionscadail a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach agus arb é is aidhm dóibh córais cosanta maoine intleachtúla a neartú ar fud an domhain i gcomhar le roinnt comhpháirtithe idirnáisiúnta.

Oibríonn EUIPO freisin i ndlúthchomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile i réimse na maoine intleachtúla d'fhonn feasacht a mhéadú – le cláir oiliúna agus comharghníomhaíochtaí eile – faoi chearta maoine intleachtúla a chosaint. Ar na heagraíochtaí sin, tá:

Iad sin a bhaineann leas as

Tá cearta maoine intleachtúla riachtanach don ghníomhaíocht agus don bhorradh eacnamaíoch. Is fiúntach an luach a thugann na cearta sin dá n-úinéirí agus don gheilleagar i gcoitinne. Tá sé d'aidhm ag EUIPO go mbeadh a cuid seirbhísí inrochtana agus so-úsáide chun sineirgí a chruthú lena cuid comhpháirtithe agus geallsealbhóirí laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach, mar atá:

 • úsáideoirí na gcóras clárúcháin MI, go háirithe gnólachtaí beaga agus meánmhéide
 • Oifigí maoine intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh agus oifigí maoine intleachtúla eile
 • comhlachais úsáideoirí
 • comhlachtaí idirnáisiúnta eile a bhíonn ag plé le réimse na Maoine Intleachtúla.
Sonraí teagmhála

An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)(EUIPO)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Teileafón
+34 96 513 91 00
Facs
+34 96 513 13 44
Back to top