Ευρωπαϊκή Ένωση

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα της ΕΕ, το Παρατηρητήριο για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη βάση δεδομένων των ορφανών έργων.
 • Εκτελεστικός διευθυντής: Christian Archambeau
 • Έτος ίδρυσης: 1994
 • Αριθμός υπαλλήλων: 775
 • Έδρα: Αλικάντε (Ισπανία)
 • Ιστότοπος: EUIPO

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα της ΕΕ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά συμπληρώνουν τα εθνικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συνδέονται με τα διεθνή συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Από το 2012, το EUIPO είναι υπεύθυνο για το Παρατηρητήριο της ΕΕ για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη βάση δεδομένων των ορφανών έργων.

Τι κάνει

Κατά μέσο όρο, το Γραφείο λαμβάνει και εξετάζει κάθε χρόνο πάνω από 150.000 αιτήσεις για εμπορικά σήματα και 90.000 αιτήσεις για σχέδια και υποδείγματα. Επίσης, ενθαρρύνει τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών της ΕΕ να εναρμονίζουν τις πρακτικές τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συνεργασίας του Δίκτυο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εύχρηστα εργαλεία ΔΙ.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, το Γραφείο φέρνει σε επαφή τα μέλη ενός εκτεταμένου δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω μελετών, έργων και εργαλείων. Επίσης, το EUIPO διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων των ορφανών έργων, παρέχοντας στο κοινό ψηφιοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες για λογοτεχνικά, κινηματογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, εικόνες και φωτογραφίες.

Δομή

Το EUIPO είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW).

Έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού και τα θέματα προϋπολογισμού.

Το EUIPO διοικείται από διοικητικό συμβούλιο και επιτροπή προϋπολογισμού, που απαρτίζονται από:

 • 1 εκπρόσωπο ανά χώρα της ΕΕ
 • 1 εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 2 εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα Συμβούλια Προσφυγών του EUIPO είναι ανεξάρτητα όργανα τα οποία χειρίζονται τις προσφυγές κατά αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Πώς λειτουργεί

Σε στενή συνεργασία με τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ και τις ενώσεις χρηστών, το EUIPO έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δίνει στα μέλη τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και συμβάλλει στη θέσπιση κοινών πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο, το Δίκτυο διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ διαδικασιών, συστημάτων, υπηρεσιών και εργαλείων, όπως οι βάσεις δεδομένων και οι διαδικτυακές πλατφόρμες.

Εκτός της ΕΕ, το EUIPO υλοποιεί έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση των συστημάτων προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς εταίρους.

Το EUIPO συνεργάζεται επίσης στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και άλλων κοινών δραστηριοτήτων. Στους οργανισμούς αυτούς συγκαταλέγονται:

Ποιοι ωφελούνται

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τις οικονομικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη. Αποφέρουν προστιθέμενη αξία στους ιδιοκτήτες τους και την ευρύτερη οικονομία. Στόχος του EUIPO είναι να καταστήσει τις υπηρεσίες του προσβάσιμες και εύχρηστες, έτσι ώστε να δημιουργούνται συνέργειες εντός και πέραν της ΕΕ με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς:

 • τους χρήστες των συστημάτων καταχώρισης ΔΙ, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας εντός και εκτός ΕΕ
 • τις ενώσεις χρηστών
 • άλλους διεθνείς φορείς στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EUIPO)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Τηλ
+34 96 513 91 00
Φαξ
+34 96 513 13 44
Back to top