Evropská unie

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Přehled

 • Úloha: Úřad EU pro duševní vlastnictví spravuje práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům a databázi osiřelých děl a je nadřízeným orgánem Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví.
 • Výkonný ředitel: Christian Archambeau
 • Rok zřízení: 1994
 • Počet zaměstnanců: 775
 • Sídlo: Alicante (Španělsko)
 • Internetové stránky: EUIPO

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) spravuje práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům platným v celé EU. Tato práva se uplatňují paralelně s předpisy, které duševní vlastnictví upravují v jednotlivých členských státech, a s mezinárodními systémy práv duševního vlastnictví. Od roku 2012 je úřad EUIPO odpovědný také za Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví a za správu databáze osiřelých děl.

Náplň činnosti

Úřad za rok v průměru obdrží a prověří přes 150 000 žádostí o zápis ochranné známky a 90 000 žádostí o zápis průmyslového vzoru. Prostřednictvím aktivit v rámci Síť duševního vlastnictví Evropské unie podporuje sbližování postupů, které používají úřady průmyslového vlastnictví členských států EU, a vzájemnou spolupráci těchto úřadů. K těmto účelům také vyvinul několik nástrojů.

Díky tomu, že úřad EUIPO zřídil Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, vznikla rozsáhlá síť zainteresovaných stran, která prostřednictvím studií, projektů a nástrojů zvyšuje informovanost o otázkách porušování těchto práv. Úřad také spravuje databázi osiřelých děl, která nabízí digitalizované, veřejně přístupné informace o literárních, filmových, výtvarných a audiovizuálních dílech.

Struktura

Úřad EUIPO patří mezi decentralizované agentury EU. Úzce spolupracuje s Evropskou komisí a jejím Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GROW).

Má právní, správní a finanční autonomii, pokud jde o personální obsazení a rozpočtové záležitosti.

V čele úřadu EUIPO stojí správní rada a rozpočtový výbor, které tvoří:

 • 1 zástupce z každé země EU
 • 1 zástupce Evropského parlamentu
 • 2 zástupci Evropské komise

V úřadu dále působí odvolací senáty, což jsou nezávislé subjekty, které vyřizují odvolání proti rozhodnutím přijatým v průběhu řízení týkajících se duševního vlastnictví.

Způsob fungování

Ve spolupráci s úřady na ochranu duševního vlastnictví v EU a se sdruženími uživatelů EUIPO zřídilo Síť duševního vlastnictví Evropské unie, jejíž členové si vyměňují technické znalosti a společně sestavují osvědčené postupy. Síť tak zajišťuje celoevropskou interoperabilitu řízení, systémů, služeb a nástrojů, jakou jsou databáze a internetové platformy.

V zemích mimo EU úřad EUIPO z unijních prostředků realizuje společně s řadou mezinárodních partnerů projekty podporující systémy na ochranu duševního vlastnictví v celosvětovém měřítku.

EUIPO rovněž úzce spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi s cílem zvýšit povědomí o ochraně práv duševního vlastnictví a pořádá programy odborné přípravy a další společné aktivity. Mezi tyto organizace patří:

Pro koho znamená přínos

Práva duševního vlastnictví jsou zásadní pro hospodářskou činnost a růst. Pro své vlastníky i celé hospodářství představují významnou hodnotu. Úřad EUIPO usiluje o to, aby byly jeho služby dostupné a snadno využitelné, protože tak vzniká součinnost s jeho partnery a zúčastněnými stranami v EU i mimo ni, tzn. s:

 • uživateli systému zápisu duševního vlastnictví, zejména z řad malých a středních podniků
 • úřady průmyslového vlastnictví v EU i za jejími hranicemi
 • sdruženími uživatelů
 • ostatními mezinárodními subjekty z oblasti duševního vlastnictví
Kontaktní údaje

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví(EUIPO)

Kontaktní údaje

Adresa

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top