Европейски съюз

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Преглед

 • Роля: Службата на ЕС за интелектуална собственост управлява правата върху търговските марки и дизайните на ЕС, Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и базата данни за осиротели произведения
 • Изпълнителен директор: Кристиан Аршамбо
 • Създадена: 1994 г.
 • Брой служители: 775
 • Местоположение: Аликанте (Испания)
 • Уебсайт: EUIPO

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) администрира правата върху търговските марки и дизайните на ЕС, приложими в целия Съюз. Тези права допълват националните права върху интелектуалната собственост (ИС) и са свързани с международни системи за ИС. От 2012 г. насам EUIPO отговаря за Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и за базата данни за осиротели произведения.

С какво се занимава

Службата получава и обработва средно около 150 000 заявления за търговски марки и 90 000 заявления за дизайни на година. Също така тя насърчава сближаването на практиките на службите Мрежа на Европейския съюз за интелектуална собственост. За целта се използват лесни за употреба инструменти за ИС.

Чрез Обсерваторията службата обединява широка мрежа от заинтересовани страни, за да се повиши осведомеността за нарушенията на правата на ИС посредством проучвания, проекти и инструменти. EUIPO се грижи и за базата данни за осиротели произведения, която осигурява електронен достъп до публична информация за литературни, кинематографични или аудио-визуални творби, изображения и фотографии.

Структура

EUIPO е децентрализирана агенция на ЕС. Тя си сътрудничи тясно с Европейската комисия и нейната генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

Тя има правна, административна и финансова автономия по отношение на своя персонал и бюджет.

EUIPO се ръководи от управителен съвет и бюджетен комитет, съставени от:

 • по 1 представител на всяка държава от ЕС,
 • 1 представител на Европейския парламент,
 • 2 представители на Европейската комисия.

Апелативните състави на EUIPO са независими структури, които се занимават с обжалвания на решения, взети в рамките на процедури за ИС.

Как функционира

В тясно сътрудничество със службите по интелектуална собственост в ЕС и потребителски асоциации EUIPO основа Мрежа на Европейския съюз за интелектуална собственост, в рамките на която членовете могат да обменят технически опит и да установяват общи практики. По този начин мрежата гарантира общоевропейска оперативна съвместимост на процедурите, системите, услугите и инструментите, като например бази данни и интернет платформи.

Извън Съюза EUIPO изпълнява финансирани от ЕС проекти, насочени към укрепване на системите за защита на ИС в световен мащаб, заедно с няколко международни партньора.

Освен това EUIPO работи в тясно сътрудничество с други международни организации от областта на ИС за повишаване на осведомеността за защитата на правата на интелектуална собственост чрез програми за обучение и други съвместни дейности. Сред тези организации са:

Кой има полза от това

Правата върху интелектуалната собственост са от съществено значение за икономическата дейност и растежа. Те осигуряват значителна стойност за своите притежателите и за икономиката като цяло. EUIPO се стреми да направи своите услуги достъпни и лесни за ползване, с цел да се постигне ползотворно взаимодействие в рамките на ЕС и извън него между нейните партньори и заинтересованите страни:

 • ползвателите на системите за регистрация на ИС, особено малките и средните предприятия,
 • службите за интелектуална собственост във и извън ЕС,
 • потребителските асоциации,
 • други международни органи в областта на ИС.
Координати за връзка

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост(EUIPO)

Координати за връзка

Адрес

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Тел
+34 96 513 91 00
Факс
+34 96 513 13 44
Back to top