Evropska unija

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Pregled

 • Naloga: Agencija zbira in analizira podatke ter obvešča vse, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu
 • Direktor: Dr. Christa Sedlatschek
 • Ustanovitev: 1994
 • Število zaposlenih: 67
 • Sedež: Bilbao (Španija)
 • Spletišče: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Agencija si prizadeva za bolj zdrava, varnejša in produktivnejša delovna mesta v splošno korist podjetij, zaposlenih in držav. Z uveljavljanjem kulture preprečevanja tveganj prispeva k izboljšanju delovnih pogojev v Evropi.

Naloge

 • Predvidevanje sprememb: s projekti predvidevanja izpostavi in preuči nova in porajajoča se tveganja za varnost in zdravje pri delu
 • Dejstva in podatki: z raziskavami ESENER zbira in razširja informacije, s pregledi posameznih tem na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu določa prednostne naloge
 • Orodja za dobro upravljanje: spletno interaktivno orodje za oceno tveganja za mala in srednja podjetja
 • Kampanje ozaveščanja javnosti: dveletne evropske kampanje za zdravo delovno okolje in filmi NAPO o varnosti in zdravju pri delu
 • Povezovanje znanja: spletna enciklopedija OSHwiki s točnimi in zanesljivimi informacijami
 • Strateško povezovanje: partnerstva z vladnimi organi in organizacijami delodajalcev in delavcev

Struktura

 • Direktor: vodi agencijo in je za svoje delo odgovoren tridelnemu upravnemu odboru (predstavniki vlad EU, delodajalcev, delavcev) in Evropski komisiji. Odbor določa strategijo in cilje agencije.
 • Biro: manjša usmerjevalna skupina upravnega odbora, ki nadzoruje pripravo in izvajanje nalog odbora.
 • Svetovalne skupine: pripravljajo strateške smernice.
 • Informacijske točke v več kot 30 evropskih državah tvorijo informacijsko mrežo. Imenujejo jih vlade, navadno so to nacionalni organi za zdravje in varnost pri delu.

Delovanje

Agencija vsakih pet let pregleda svojo strategijo in zastavljene cilje. Na podlagi raznih posvetovanj z upravnim odborom in institucijami EU pripravi večletni strateški načrt (zdaj 2014–2020), nato natančno določi letni delovni program. Agencija je v bistvu organizacija povezovanja, sodelovanje z drugimi organizacijami na vseh ravneh – nacionalni, evropski, svetovni – je zanjo osrednjega pomena. To se odraža tudi v tridelni sestavi upravnega odbora in njeni mreži nacionalnih informacijskih točk, ki so ključna vez s končnimi uporabniki.

Partnerji agencije:

Koristi

Agencija podpira:

 • snovalce politik v institucijah EU in državah članicah
 • podjetja, zlasti mikro in mala podjetja
 • zaposlene in njihove predstavnike
 • delodajalce
 • strokovnjake in raziskovalce na področju varnosti in zdravja pri delu
 • javnost EU

Agencija sodeluje z:

 • informacijskimi točkami in njihovimi mrežami
 • socialnimi partnerji
 • nacionalnimi vladami
 • evropskimi institucijami, organi in odbori
 • Evropskim parlamentom (odbor za zaposlovanje)
 • Evropsko komisijo (službi za zaposlovanje ter za industrijo in podjetništvo)
 • mrežo Enterprise Europe Network
 • Svetom EU
 • velikimi podjetji in panožnimi združenji
 • preventivnimi službami
 • raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu
 • delovnimi inšpektorji
 • mednarodnimi in regionalnimi organizacijami
Kontaktni podatki: 
Back to top