Európska únia

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Prehľad

 • Úloha: Zber, analýza a poskytovanie informácií subjektom, ktoré sú aktívne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Riaditeľka: Dr. Christa Sedlatschek
 • Rok zriadenia: 1994
 • Počet zamestnancov: 67
 • Sídlo: Bilbao (Španielsko)
 • Webové sídlo: EU-OSHA

Agentúra EU-OSHA sa usiluje o to, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie, z čoho budú mať prospech podniky, pracovníci a vlády. Agentúra podporuje kultúru prevencie rizík v záujme zlepšenia pracovných podmienok v Európe.

Úlohy

 • Predvídať zmenu: vo výhľadových projektoch sa predstavujú a analyzujú nové a vznikajúce riziká v oblasti ochrany zdravia pri práci (OZP).
 • Poskytovať fakty a čísla: zhromažďovanie a šírenie informácií prostredníctvom prieskumu podnikov ESENER a prehľadov OZP, ktoré sa týkajú konkrétnych tém, s cieľom identifikovať priority.
 • Poskytovať nástroje pre dobré riadenie OZP: napr. online interaktívny nástroj na posúdenie rizika (OiRA) pre malé a stredné podniky.
 • Zvyšovať informovanosť: prostredníctvom kampaní pre zdravšie pracoviská, ktoré 2 roky prebiehali v celej Európe, a filmov s postavičkou Napo na tému zdravie a bezpečnosť na pracovisku.
 • Šíriť poznatky: OSHwiki je online encyklopédia presných a hodnoverných informácií z oblasti OZP.
 • Vytvárať strategické siete: partnerstvá s vládami, organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov.

Štruktúra

 • Na čele agentúry EU-OSHA je riaditeľka, ktorá sa zodpovedá tripartitnej riadiacej rade (tvoria ju zástupcovia vlád EÚ, zamestnávateľov a zamestnancov) a Európskej komisii. Riaditeľka stanovuje stratégie a ciele.
 • Menšia riadiaca skupina rady – predsedníctvo dozerá na vykonávanie rozhodnutí.
 • Poradné výbory zabezpečujú strategické usmernenia.
 • Informačnú sieť tvoria národné koordinačné strediská vo viac ako 30-tich krajinách. Menuje ich vláda každého štátu a zvyčajne sú nimi vnútroštátne orgány pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Fungovanie

Agentúra EU-OSHA každých 5 rokov prehodnocuje svoju stratégiu a ciele. Po rozsiahlych konzultáciách s riadiacou radou a inštitúciami EÚ agentúra zostavuje viacročný strategický program (v súčasnosti na roky 2014 – 2020). Potom pripravuje podrobné každoročné pracovné programy. Agentúra je v podstate sieťová organizácia; spolupráca s inými organizáciami na všetkých úrovniach – národnej, európskej, globálnej – je podstatou jej fungovania. Odráža sa to aj v tripartitnom zložení jej riadiacej rady a jej najdôležitejšej siete národných koordinačných stredísk, ktoré predstavujú dôležité spojenie s koncovými používateľmi.

Agentúra EU-OSHA spolupracuje s týmito partnermi:

Kto má z činnosti osoh

Koho sa snažíme podporovať:

 • tvorcov politík na európskej a vnútroštátnej úrovni,
 • firmy, najmä mikropodniky a malé podniky,
 • zamestnancov a ich zástupcov,
 • zamestnávateľov,
 • odborníkov a výskumných pracovníkov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • verejnosť v EÚ.

S kým spolupracujeme:

 • kontaktné miesta a ich siete,
 • sociálni partneri,
 • národné vlády,
 • európske inštitúcie, orgány a výbory,
 • Európsky parlament – Výbor pre zamestnanosť,
 • Európska komisia – GR EMPL, GR GROW,
 • EASME – Enterprise Europe Network,
 • Rada EÚ,
 • veľké podniky a odvetvové federácie
 • Služby týkajúce sa prevencie
 • výskumní pracovníci v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • inšpektori práce,
 • medzinárodné a regionálne organizácie.
Kontaktné údaje

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(EU-OSHA)

Kontaktné údaje

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top