Unia Europejska

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Informacje ogólne

 • Zadania: gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
 • Dyrektor: Dr Christa Sedlatschek
 • Rok ustanowienia: 1994
 • Liczba pracowników: 67
 • Siedziba: Bilbao (Hiszpania)
 • Strona internetowa: EU-OSHA

Celem Agencji jest sprawienie, by miejsca pracy w Europie były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej produktywne – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów UE. Agencja propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w celu poprawy warunków pracy w Europie.

Zakres działalności

Struktura

 • Agencją EU-OSHA kieruje dyrektor, który podlega trójstronnemu zarządowi (przedstawiciele krajów UE, pracodawców i pracowników) i Komisji Europejskiej. Dyrektor wyznacza strategie i cele.
 • Nad działaniami operacyjnymi kontrolę sprawuje mniejsza grupa w zarządzie – prezydium.
 • Grupy doradcze zapewniają wytyczne strategiczne.
 • Sieci informacyjne składają się z centralnych punktów kontaktowych w ponad 30 krajach Europy. Są to najczęściej krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy powoływane przez rządy krajowe.

Metody działania

Co pięć lata EU-OSHA dokonuje przeglądu swojej strategii i wyznacza kolejne cele. Po szeroko zakrojonych konsultacjach z zarządem oraz instytucjami UE przygotowuje wieloletni program strategiczny (obecnie na lata 2014-2020). Następnie opracowuje szczegółowe roczne programy prac. Agencja zajmuje się przede wszystkim tworzeniem sieci organizacji partnerskich, a zasadnicze znaczenie dla jej funkcjonowania ma współpraca z innymi organizacjami na wszystkich szczeblach – krajowym, europejskim i światowym. Znajduje to odzwierciedlenie w trójstronnej strukturze zarządu oraz w działaniu sieci krajowych punktów centralnych, które stanowią niezbędne powiązania z użytkownikami końcowymi.

EU-OSHA współpracuje z:

Korzyści

Komu Agencja udziela wsparcia:

 • politykom unijnym i krajowym
 • przedsiębiorstwom, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom
 • pracownikom i ich przedstawicielom
 • pracodawcom
 • specjalistom i naukowcom zajmującym się BHP
 • obywatelom UE.

Agencja współpracuje z:

 • punktami kontaktowymi i sieciami, do których należą
 • partnerami społecznymi
 • rządami krajowymi
 • instytucjami, organami i komitetami europejskimi
 • Komisją Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego
 • Komisją Europejską – DG EMPL, DG GROW
 • Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EASME)
 • Radą UE
 • dużymi przedsiębiorstwami i federacjami branżowymi
 • służbami odpowiedzialnymi za profilaktykę
 • naukowcami zajmującymi się BHP
 • inspektorami pracy
 • organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi.
Dane kontaktowe

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(EU-OSHA)

Dane kontaktowe

Adres

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
Back to top