Eiropas Savienība

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: vākt, analizēt un izplatīt informāciju tiem, kas strādā darba drošības un veselības aizsardzības jomā
 • Direktore: Dr.med. Krista Sedlačeka
 • Dibināšanas gads: 1994
 • Darbinieku skaits: 67
 • Atrašanās vieta: Bilbao (Spānija)
 • Tīmekļa vietne: EU-OSHA

EU-OSHA strādā, lai padarītu Eiropas darba vietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas — uzņēmumu, darbinieku un valdību labā. Aģentūra veicina riska novēršanas kultūru darba apstākļu uzlabošanai Eiropā.

Ko šī iestāde dara?

Struktūra

 • Direktore vada EU-OSHA un atskaitās trīspusējai valdei (ES valdības, darba devēji, darba ņēmēji) un Eiropas Komisijai. Tā izstrādā stratēģijas un izvirza mērķus.
 • Mazāka valdes vadības grupa – birojs – pārrauga darbības rezultātus.
 • Padomdevēju grupas nodrošina stratēģiskās nostādnes.
 • Informācijas tīklu veido kontaktpunkti vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. Tos ieceļ katras valsts valdība, un tie parasti ir darba aizsardzības valsts iestādes.

Kā šī iestāde strādā?

Ik pēc 5 gadiem aģentūra pārskata savu stratēģiju un savus mērķus. Pēc daudzējādām apspriedēm ar valdi un ES iestādēm tā sagatavo daudzgadu stratēģisko programmu (pašlaik 2014.–2020. gadam). Tad tiek precizētas sīki izstrādātās gada darba programmas. Aģentūra pamatā ir organizācija, kas veido sadarbības tīklus un sadarbojas ar citām organizācijām visos līmeņos — valsts, Eiropas, pasaules. To atspoguļo valdes trīspusējā struktūra un valsts kontaktpunktu tīkls, kas nodrošina saikni ar tiešajiem lietotājiem.

Aģentūra sadarbojas ar šādam organizācijām:

Kas ir ieguvēji?

EU-OSHA atbalsta:

 • ES un valstu politikas veidotājus,
 • uzņēmumus, īpaši mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus,
 • darbiniekus un viņu pārstāvjus,
 • darba devējus,
 • darba aizsardzības speciālistus un zinātniekus,
 • ES iedzīvotājus.

EU-OSHA sadarbojas ar:

 • kontaktpunktiem un to tīklu,
 • sociālajiem partneriem,
 • valstu valdībām,
 • Eiropas iestādēm, struktūrām un komitejām,
 • Eiropas Parlamenta Nodarbinātības komiteju,
 • Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu un Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu,
 • Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME) — Eiropas Biznesa atbalsta tīklu,
 • ES Padomi,
 • lielajiem uzņēmumiem un nozaru federācijām,
 • preventīvajiem dienestiem,
 • darba aizsardzības tiesību pētniekiem,
 • darba inspektoriem,
 • starptautiskām un reģionālām organizācijām.
Kontaktinformācija

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra(EU-OSHA)

Kontaktinformācija

Adrese

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Ta-lr
+34 944-358-400
Fakss
+34 944-358-401
Back to top