an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

Forbhreathnú

Oibríonn EU-OSHA chun láithreacha oibre Eorpacha a dhéanamh níos sábháilte, níos sláintiúla agus níos táirgiúla - a rachaidh chun tairbhe gnólachtaí, fostaithe agus rialtais. Cuireann an ghníomhaireacht seo cultúr um chosc ar riosca chun cinn d'fhonn dálaí oibre san Eoraip a fheabhsú.

A ndéanann sé

Struchtúr

 • Is é an Stiúrthóir a dhéanann bainistiú ar EU-OSHA agus tá sé cuntasach do Bhord Rialaithe trípháirteach (rialtais an Aontais, fostóirí, oibrithe) agus Coimisiún na hEorpa. Leagann sé síos straitéisí agus cuspóirí.
 • Déanann coiste beag stiúrtha ón mBord, an Biúró, maoirseacht ar an bhfeidhmíocht oibríochtúil.
 • Tugann grúpaí comhairleacha treoir straitéiseach.
 • Tá an líonra faisnéise comhdhéanta de phointí comhtheagmhála i mbreis agus 30 tír Eorpach. De ghnáth is é an t-údarás náisiúnta um shábháilteacht agus sláinte ag an obair a fheidhmíonn mar phointe comhtheagmhála agus is é an rialtas náisiúnta a ainmníonn é.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Gach cúig bliana déanann EU-OSHA athbhreithniú ar a straitéis agus ar na haidhmeanna atá sé ag iarraidh a chomhlíonadh. Tar éis comhairliúchán forleathan a dhéanamh leis an mBord agus le hinstitiúidí an Aontais, dréachtaíonn sé clár oibre ilbhliantúil (clár 2014-2020 atá ann faoi láthair). Sonraítear cláir oibre bhliantúla mionsonraithe ansin. Tríd is tríd is éard atá sa ghníomhaireacht ná eagraíocht líonraithe agus is gné lárnach dá cur chuige an dlúthchomhar le heagraíochtaí eile ar gach leibhéal - náisiúnta, Eorpach, domhanda. Tá an méid sin soiléir ó chomhdhéanamh trípháirteach an Bhoird Rialaithe agus ón líonra pointí comhtheagmhála náisiúnta ríthábhachtach ar nasc fíorthábhachtach é leis na húsáideoirí deiridh.

Oibríonn EU-OSHA in éineacht le:

Iad sin a bhaineann leas as

Cé dóibh a bhfuil sé beartaithe againn tacaíocht a thabhairt:

 • An tAontas agus lucht déanta beartais áitiúil
 • Gnólachtaí, micrea-ghnólachtaí agus gnólachtaí beaga go háirithe
 • Fostaithe agus a n-ionadaithe
 • Fostóirí
 • Gairmithe OSH agus taighdeoirí
 • Baill den phobal san Aontas.

Na daoine lena n-oibrímid:

 • Pointí comhtheagmhála agus a líonraí
 • Comhpháirtithe sóisialta
 • Rialtas náisiúnta
 • Institiúidí, comhlachtaí agus coistí Eorpacha
 • Parlaimint na hEorpa - an Coiste Fostaíochta
 • An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht EMPL, Ard-Stiúrthóireacht GROW
 • EASME – An Líonra Fiontar Eorpach
 • Comhairle an Aontais Eorpaigh
 • Fiontair mhóra agus cónaidhmeanna earnála
 • Seirbhísí coisctheacha
 • Taighdeoirí OSH
 • Cigirí saothair
 • Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus Réigiúnacha.
Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair(EU-OSHA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Teileafón
+34 944-358-400
Facs
+34 944-358-401
Back to top