Euroopa Liit

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Ülevaade

 • Ülesanded: koguda, analüüsida ja levitada teavet tööohutuse ja -tervishoiuga seotud isikutele
 • Direktor: Dr Christa Sedlatschek
 • Asutatud: 1994
 • Töötajate arv: 67
 • Asukoht: Bilbao (Hispaania)
 • Veebisait: EU-OSHA

Agentuur teeb tööd selle nimel, et muuta Euroopa tööpaigad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks – ettevõtjate, töötajate ja valitsuste hüvanguks. Amet edendab riskiennetuse kultuuri töötingimuste parandamiseks Euroopas.

Tegevusvaldkonnad

Struktuur

 • Direktor juhib Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ning annab aru kolme osapoole esindajatest koosnevale juhatusele (ELi valitsused, tööandjad, töötajad) ja Euroopa Komisjonile. Juhatus kehtestab agentuuri strateegiad ja eesmärgid.
 • Väiksem juhatuse juhtrühm büroo teostab järelevalvet tegevuse tulemuslikkuse üle.
 • Nõuanderühmad annavad agentuurile strateegilisi juhiseid.
 • Teabevõrgustik koosneb enam kui 30 Euroopa riigis asuvast koordinatsioonikeskusest. Need on valitsuste poolt määratud ning nendeks on üldjuhul riiklikud töötervishoiu ja -ohutuse asutused.

Töömeetodid

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur vaatab iga 5 aasta järel üle oma strateegia ja eesmärgid. Pärast ulatuslikke konsultatsioone juhatuse ja ELi institutsioonidega, koostab ta mitmeaastase strateegilise programmi (hetkel 2014–2020). Seejärel määratakse kindlaks üksikasjalikud iga-aastased tööprogrammid. Agentuur on oma olemuselt võrgustike loomise organisatsioon. Seega on koostöö teiste organisatsioonidega kõigil tasanditel (liikmesriikide, Euroopa ja maailma) tema tegevuse keskmes. See kajastub agentuuri juhatuse kolmepoolses struktuuris ja tema kõige tähtsamas – riiklike koordinatsioonikeskuste võrgustikus, mis kujutavad endast olulist sidet lõppkasutajatega.

Agentuur teeb koostööd järgmiste asutustega:

Kasusaajad

Meie eesmärk on toetada:

 • ELi ja liikmesriikide poliitikakujundajaid
 • ettevõtjaid, eelkõige mikro- ja väikeettevõtjaid
 • töötajaid ja nende esindajaid
 • tööandjaid
 • töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna spetsialiste ja teadlasi
 • üldsust ELis.

Teeme koostööd:

 • koordinatsioonikeskuste ja nende võrgustikega
 • tööturu osapooltega
 • riikide valitsustega
 • Euroopa institutsioonide, asutuste ja komiteedega
 • Euroopa Parlamendiga (tööhõivekomisjon)
 • Euroopa Komisjoniga – (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat)
 • Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusametiga (Euroopa ettevõtlusvõrgustik)
 • Euroopa Liidu Nõukoguga
 • suurettevõtjate ja valdkondlike liitudega
 • ennetavate talituste
 • töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna teadlaste
 • tööinspektorite
 • rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega.
Kontaktandmed

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur(EU-OSHA)

Kontaktandmed

Aadress

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
Back to top