Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ)
 • Διευθυντής: Dr Christa Sedlatschek
 • Έτος ίδρυσης: 1994
 • Προσωπικό: 67
 • Έδρα: Μπιλμπάο (Ισπανία)
 • Ιστότοπος: EU-OSHA

Ο EU-OSHA εργάζεται για να βελτιώσει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας της Ευρώπης - προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των κυβερνήσεων. Προάγει μια νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

Τι κάνει

Δομή

 • Ο διευθυντής είναι αρμόδιος για τον EU-OSHA και λογοδοτεί σε τριμερές διοικητικό συμβούλιο (κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ, εργοδότες, εργαζόμενοι) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει στρατηγικές και στόχους.
 • Μια μικρότερη ομάδα του διοικητικού συμβουλίου, το προεδρείο, εποπτεύει τις επιδόσεις λειτουργίας.
 • Οι συμβουλευτικές ομάδες παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση.
 • Το δίκτυο πληροφόρησης αποτελείται από εστιακούς πόλους που έχουν συσταθεί σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Οι εστιακοί πόλοι ορίζονται από τις κυβερνήσεις και συνήθως αποτελούν την αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Πώς λειτουργεί

Κάθε 5 χρόνια, ο EU-OSHA επανεξετάζει τη στρατηγική και τους στόχους του. Μετά από διεξοδικές διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα όργανα της ΕΕ, χαράσσεται η μακροπρόθεσμη πολυετής στρατηγική (η τρέχουσα καλύπτει την περίοδο 2014-2020). Στη συνέχεια, εκπονούνται διεξοδικά ετήσια προγράμματα εργασίας. Ο οργανισμός είναι κατά κύριο λόγο ένας οργανισμός δικτύωσης, και η συνεργασία του με άλλους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα - εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο - παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην τριμερή σύνθεση του διοικητικού του συμβουλίου και του πολύ σημαντικού δικτύου εθνικών εστιακών πόλων οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας σύνδεσμοι με τους τελικούς χρήστες.

Ο EU-OSHA συνεργάζεται με τους παρακάτω εταίρους:

Ποιοι ωφελούνται

Ποιους στηρίζουμε:

 • Διαμορφωτές πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο
 • Επιχειρήσεις, ιδιαίτερα πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Εργαζομένους και εκπροσώπους τους
 • Εργοδότες
 • Επαγγελματίες και ερευνητές ΑΥΕ
 • Πολίτες της ΕΕ.

Με ποιους συνεργαζόμαστε:

 • Εστιακούς πόλους και τα δίκτυά τους
 • Κοινωνικούς εταίρους
 • Εθνικές κυβερνήσεις
 • Ευρωπαϊκά όργανα, φορείς και επιτροπές
 • Κοινοβούλιο της ΕΕ - επιτροπή απασχόλησης
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ EMPL, ΓΔ GROW
 • EASME – Enterprise Europe Network
 • Συμβούλιο της ΕΕ
 • Μεγάλες επιχειρήσεις και κλαδικές ομοσπονδίες
 • Υπηρεσίες πρόληψης
 • Ερευνητές ΑΥΕ
 • Επιθεωρητές εργασίας
 • Διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία Εργασίας(EU-OSHA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Τηλ
+34 944-358-400
Φαξ
+34 944-358-401
Back to top