Evropská unie

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

Přehled

 • Úloha: Shromažďovat, analyzovat a šířit informace o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Ředitelka: Christa Sedlatschek
 • Datum zřízení: 1994
 • Počet zaměstnanců: 67
 • Sídlo: Bilbao (Španělsko)
 • Internetové stránky: EU-OSHA

EU-OSHA dohlíží na to, aby byla evropská pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější. Činí tak ve prospěch podniků, pracovníků a orgánů veřejné správy. Agentura prosazuje praxi prevence rizik v zájmu lepších pracovních podmínek v Evropě.

Náplň činnosti

 • Předvídání změn: vytváří prognózy, ve kterých upozorňuje na nově vznikající rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a dále tato rizika zkoumá.
 • Fakta a čísla: prostřednictvím průzkumů ESENER v podnicích a přehledů BOZP shromažďuje a dále šíří informace o specifických tématech s cílem určit priority v dané oblasti.
 • Nástroje řádného řízení BOZP: agentura vytvořila nástroj online interaktivní posuzování rizik (OiRA) pro malé a střední podniky.
 • Zvyšování informovanosti: vede kampaně Zdravé pracoviště, které probíhají v dvouletých cyklech po celé Evropě, a nechala vytvořit animované osvětové filmy zabývající se otázkami BOZP.
 • Sdílení znalostí: provozuje online encyklopedii OSHwiki, která obsahuje důvěryhodné informace o BOZP.
 • Vytváření strategických sítí: uzavírá partnerství s orgány veřejné správy, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Struktura

 • V čele agentury EU-OSHA stojí ředitel, který se zodpovídá tripartitní řídící radě (členské státy EU, zaměstnavatelé, zaměstnanci) a Evropské komisi. Ředitel stanoví strategii a cíle agentury.
 • Malá řídící skupina v rámci rady, tzv. předsednictvo, dohlíží na provoz agentury.
 • Poradní skupiny poskytují doporučení ohledně strategického směřování agentury.
 • Informační síť agentury se skládá z kontaktních míst ve více než 30 evropských státech. Tato kontaktní místa určují jednotlivé členské státy a většinou se jedná o vnitrostátní orgány BOZP.

Způsob fungování

Agentura provádí jednou za pět let bilanci své strategie a stanoví si cíle. Po rozsáhlých konzultacích řídící rady s orgány EU vypracovává víceletý strategický program (současný program se vztahuje na období 2014–2020). Poté jsou zpracovány podrobné roční pracovní programy. Agentura je organizací, pro kterou je klíčová síťová spolupráce s jinými organizacemi na všech úrovních (vnitrostátními, evropskými, mezinárodními). Tento princip fungování se odráží i v tripartitním složení řídící rady a ve struktuře její nejdůležitější sítě vnitrostátních kontaktních míst, které představují životně důležité propojení s koncovými uživateli.

EU-OSHA spolupracuje s:

Pro koho znamená přínos

Cílem agentury je podporovat:

 • tvůrce politik EU a členských států
 • podniky, zejména mikropodniky a malé podniky
 • zaměstnance a jejich zástupce
 • zaměstnavatele
 • odborníky a výzkumné pracovníky v oblasti BOZP
 • občany EU.

Agentura spolupracuje s:

 • kontaktními místy a síťovými organizacemi
 • sociálními partnery
 • ústředními orgány členských států
 • evropskými orgány, institucemi a výbory
 • Evropským parlamentem (výborem pro zaměstnanost)
 • Evropskou komisí (GŘ EMPL, GŘ GROW)
 • agenturou EASME (Enterprise Europe Network)
 • Radou EU
 • velkými podniky a odvětvovými svazy
 • službami v oblasti prevence
 • výzkumnými pracovníky v oblasti BOZP
 • inspektory práce
 • mezinárodními a regionálními organizacemi.
Kontaktní údaje

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(EU-OSHA)

Kontaktní údaje

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top