Европейски съюз

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Преглед

 • Роля: събиране, анализ и разпространение на информация за хората, занимаващи се с безопасността и здравето на работното място
 • Директор: д-р Christa Sedlatschek
 • Създадена: 1994 г.
 • Брой на служителите: 67
 • Местоположение: Билбао (Испания)
 • Уебсайт: EU-OSHA

Работата на EU-OSHA има за цел условията на труд в Европа да са по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни, което е от полза за предприятията, служителите и правителствата. Агенцията насърчава култура на предотвратяване на рисковете с цел подобряване на условията на труд в Европа.

С какво се занимава

Структура

 • Директорът управлява EU-OSHA и се отчита пред Управителен съвет (с участието на представители на държавите от ЕС, работодателите и работниците) и пред Европейската комисия. Управителният съвет определя стратегиите и целите.
 • Ограничен състав на Управителния съвет, наречен Бюро, упражнява надзор върху оперативната дейност.
 • Консултативни групи дават стратегически напътствия.
 • Информационната мрежа е съставена от координационни центрове в над 30 европейски страни. Те се определят от всяка държава и обикновено са националните органи за здравословни и безопасни условия на труд.

Как функционира

На всеки 5 години EU-OSHA преразглежда стратегията и целите си. След обширни консултации с Управителния съвет и с институциите на ЕС тя изготвя многогодишна стратегическа програма (понастоящем за периода 2014 — 2020 г.). След това се съставят подробни годишни работни програми. По същество агенцията е организация за работа в мрежа и сътрудничеството с други организации на всички равнища — национално, европейско и световно — е от основно значение за начина, по който тя функционира. Това е видно от тристранната структура на Управителния съвет, както и от мрежата от национални координационни центрове, които осигуряват жизненоважна връзка с крайните потребители.

EU-OSHA работи заедно с:

Кой има полза от това

Опитваме се да подпомагаме:

 • създателите на политики на европейско и национално равнище
 • предприятията и особено малките предприятия и микропредприятията
 • работниците и техните представители
 • работодателите
 • изследователите и специалистите в областта на здравето и безопасността на работното място
 • гражданите на ЕС.

Работим със:

 • координационните центрове и техните мрежи от контакти
 • социалните партньори
 • националните правителства
 • европейските институции, органи и комитети
 • Европейския парламент — Комисия по заетостта
 • Европейската комисия — ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
 • Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Enterprise Europe Network
 • Съвета на ЕС
 • големи предприятия и отраслови федерации
 • службите по превенция
 • изследователите в областта на здравословните и безопасни условия на труд
 • инспекторите по труда
 • международни и регионални организации.
Координати за връзка

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(EU-OSHA)

Координати за връзка

Адрес

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Тел
+34 944-358-400
Факс
+34 944-358-401
Back to top